Innovax ND-IBD

Balení:
2000, 4000 d.
Léková forma:
suspenze a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
Aktivní látka:
Buněčně asociovaný živý rekombinantní herpes virus krůt exprimující fúzní protein viru Newcastleské choroby a VP2 protein viru infekční burzitidy
Detail:
Popis:
K aktivní imunizaci jednodenních kuřat: - za účelem redukce mortality a klinických příznaků vyvolaných virem Newcastleské choroby (ND), - na prevenci mortality a redukci klinických příznaků a lézí vyvolaných virem infekční burzitidy (IBD), - za účelem redukce mortality, klinických příznaků a lézí vyvolaných virem Markovy choroby (MD).
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Drůbež

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:
Innovax-ND-IBD suspenze a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro kura domácího

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nizozemsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Innovax-ND-IBD suspenze a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro kura domácího

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Každá dávka (0,2 ml) rekonstituované vakcíny obsahuje:
Buněčně asociovaný živý rekombinantní herpes virus krůt (kmen HVP360) exprimující fúzní protein viru Newcastleské choroby a VP2 protein viru infekční burzitidy:103,3 – 104,6 PFU1.
1PFU: plak formující jednotky
Suspenze: načervenalá až červená suspenze.
Rozpouštědlo: čirý, červený roztok

4. INDIKACE
K aktivní imunizaci jednodenních kuřat:
– za účelem redukce mortality a klinických příznaků vyvolaných virem Newcastleské choroby (ND),
– na prevenci mortality a redukci klinických příznaků a lézí vyvolaných virem infekční burzitidy (IBD),
– za účelem redukce mortality, klinických příznaků a lézí vyvolaných virem Markovy choroby (MD).
Nástup imunity: ND: 4 týdny,
IBD: 3 týdny,
MD: 9 dní.
Trvání imunity: ND: 8 týdnů,
IBD: 8 týdnů,
MD: celé rizikové období.

5. KONTRAINDIKACE
Nejsou.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nejsou známy.
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Kur domácí.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Po rozpuštění podejte 1 dávku 0,2 ml vakcíny pro kuře subkutánní injekcí do krku.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Vak s vakcínou by měl být v průběhu vakcinace jemně a často promícháván krouživým pohybem pro zaručení setrvání suspenze vakcíny v homogenním stavu a podání správného titru vakcinačního viru (např. v průběhu prodlouženého podávání vakcíny).
Příprava vakcíny:
Dezinfikujte vybavení pro vakcinaci 20 minut varem nebo autoklávováním (15 minut při 121 °C).
Nepoužívejte chemické desinfekční prostředky.
Manipulace s tekutým dusíkem má být vykonávána v dobře větraných prostorách.
1. Pro rekonstituci použijte rozpouštědlo pro drůbeží vakcíny obsahující suspenzi buněk. Pro každých 2000 dávek buněčné suspenze použijte 400 ml rozpouštědla nebo pro každých 4 000 dávek buněčné suspenze 800 ml rozpouštědla.
Rozpouštědlo musí být v době mísení čiré, červené barvy, bez sedimentu a pokojové teploty (15-25 °C).
2. Příprava vakcíny má být naplánována před vyndáním ampulí z tekutého dusíku a předem je potřeba vypočítat přesné množství ampulí s vakcínou a potřebné množství rozpouštědla. Po vyndání ampulí z držáku již na ampuli nejsou k dispozici informace o množství dávek, proto musí být přijata zvláštní opatření s cílem zajistit, že nedojde k záměně ampulí s různým počtem dávek, a že se použije správné rozpouštědlo.
3. Než vyjmete ampuli z kontejneru s tekutým dusíkem, chraňte si ruce rukavicemi, dlouhými rukávy a použijte masku na obličej a ochranné brýle. Když vytahujete ampuli z držáku, uchopte ji tak, aby dlaň ruky v rukavici směrovala od těla a obličeje.
4. Když vytahujete držák s ampulemi z kontejneru, vyjměte pouze ampuli(e), které ihned použijete. Doporučuje se manipulovat současně s maximálně 5 ampulemi (pouze z jednoho držáku). Po vyjmutí ampule(í), zbývající ampule ihned vložte zpět do koše v kontejneru s tekutým dusíkem.
5. Obsah ampule(í) se rychle rozpustí ponořením do čisté vody o teplotě 25-27 °C. Pro rozptýlení obsahu jemně točte ampulí (ampulemi). Pro zachování buněk je důležité, aby byla suspenze po rozpuštění ihned smíchána s rozpouštědlem.
Osušte ampuli, zlomte ji u jejího krčku a ihned postupujte způsobem, jak je popsáno níže.
6. Jemně nasajte obsah ampule do sterilní stříkačky opatřené jehlou velikosti 18. 15
7. Propíchněte jehlou zátku vaku rozpouštědla a pomalu a jemně přidejte obsah stříkačky k rozpouštědlu. Jemně točte a převraťte vak, aby se vakcína promíchala. Nasajte stříkačkou trochu rozpouštědla a vypláchněte ampuli. Výplach z ampule přeneste jemně stříkačkou do vaku s rozpouštědlem. Vytáhněte stříkačku a převraťte vak (6-8 krát), aby se vakcína smíchala.
8. Vakcína je tímto připravena k použití.
Po přidání obsahu ampule k rozpouštědlu je hotový přípravek čirá suspenze pro injekci červené barvy.
Kontrola správného uchovávání:
Pro kontrolu správného uchovávání a přepravu jsou ampule v kontejneru s tekutým dusíkem umístěny vzhůru dnem. Pokud je zamražená suspenze umístěna ve hrotu ampule, indikuje to rozpuštění vakcíny a vakcína nesmí být použita.

10. OCHRANNÁ LHŮTA
Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Buněčná suspenze: Uchovávejte a přepravujte zmrazené v tekutém dusíku (pod -140 °C).
Rozpouštědlo: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Kontejner: Uchovávejte kontejner s tekutým dusíkem v čisté, suché a dobře ventilované místnosti,
bezpečně uložený ve vzpřímené poloze, mimo místnosti určené pro líhnutí/pro kuřata v líhni.
Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 2 hodiny.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:
Vakcinovat pouze zdravá zvířata.
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Jako u živých vakcín, vakcinační kmen je vylučován z vakcinovaných ptáků a může se rozšířit na krůty. Bezpečnostní studie prokázaly, že kmen je pro krůty bezpečný. Je však třeba přijmout preventivní opatření, aby se zabránilo přímému nebo nepřímému kontaktu mezi vakcinovanými kuřaty a krůtami.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Manipulace s tekutým dusíkem má být vykonávána v dobře větraných prostorách.
Innovax-ND-IBD je virová suspenze balená ve skleněných ampulích uchovávaných v tekutém dusíku. Při vyndávání ampulí z kontejneru s tekutým dusíkem by měly být použity ochranné prostředky pozůstávající z rukavic, dlouhých rukávů, masky na obličej a brýlí. V případě nehody, aby se zabránilo vážným zraněním kapalným dusíkem nebo ampulemi při jejich vyndávání z kontejneru, držte dlaně v rukavicích směrem od těla a obličeje. Mělo by být zajištěno, aby se zabránilo kontaminaci vašich rukou, očí a oblečení suspenzí. UPOZORNĚNÍ: Je známo, že ampule mohou explodovat při náhlých změnách teploty. Nerozmrazujte je v horké nebo ledové vodě. Z tohoto důvodu ampule rozmrazujte v čisté vodě o teplotě 25-27 °C. 16
Snáška:
Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během snášky.
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že vakcínu lze podávat ve stejný den, ale nemísit s přípravkem Nobilis ND Clone 30 nebo Nobilis ND C2. Pro toto souběžné použití byl prokázán nástup imunity proti ND 3 týdny (kombinace s Nobilis ND Clone 30) a 2 týdny (kombinace s Nobilis ND C2).
Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že vakcínu lze podávat ve stejný den, ale nemísit s přípravkem Nobilis IB Ma5 nebo Nobilis IB 4-91.
Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma výše zmíněných přípravků. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Nebyly pozorovány žádné příznaky po podání desetinásobné dávky.
Inkompatibility:
Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma rozpouštědla dodaného pro použití s veterinárním léčivým přípravkem.
Osoba, která má v úmyslu vyrábět, dovážet, držet, prodávat, vydávat a používat tento veterinární léčivý přípravek se musí na prvním místě informovat u příslušného úřadu členského státu o aktuálních vakcinačních postupech, protože tyto aktivity mohou být v členském státě zakázány na celém území nebo jeho části v souladu s národní legislativou.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
DD/MM/RRRR
Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

15. DALŠÍ INFORMACE
Vakcína je buněčně asociovaný živý rekombinantní herpes virus krůt (HVT) exprimující F protein Newcastleské choroby a VP2 protein viru infekční burzitidy. Vakcína indukuje aktivní imunitu proti Newcastleské chorobě, infekční burzitidě (Gumboro) a Markově chorobě u kuřat.
Velikost balení: 17
1 ampule obsahující 2 000 nebo 4 000 dávek. Ampule jsou skladovány v držáku, na držáku je připevněn barevný klip zobrazující počet dávek (2 000 dávek: lososově růžový klip a 4 000 dávek: žlutý klip).
Vak s 400 ml rozpouštědla nebo vak s 800 ml rozpouštědla.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Hledat produkt

Zrušit filtr