Kriptazen 0,5 mg/ml

Balení:
980 ml
Léková forma:
perorální roztok
Aktivní látka:
Halofuginonum
Detail:
Popis:
Prevence a zmírnění průjmu způsobeného diagnostikovaným zárodkem Cryptosporidium parvumna farmách s výskytem kryptosporidiózy.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:
Kriptazen 0,5 mg/ml perorální roztok pro telata

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE
NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
VIRBAC
1ère avenue – 2065 m – LID
06516 Carros
Francie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Kriptazen 0,5 mg/ml perorální roztok pro telata
halofuginonum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
1 ml obsahuje:
Léčivá látka:
Halofuginonum 0,50 mg
(ut lactas)
Pomocné látky:
Kyselina benzoová (E 210) 1,00 mg
Tartrazin (E 102) 0,03 mg
Čirý žlutý roztok.

4. INDIKACE
Skot (novorozená telata):
– Prevence průjmu způsobeného diagnostikovaným zárodkem Cryptosporidium parvum
na farmách s výskytem kryptosporidiózy.
Aplikace se musí provést během prvních 24-48 hodin věku.
– Zmírnění průjmu způsobeného diagnostikovaným zárodkem Cryptosporidium parvum.
Aplikace musí začít během 24 hodin po nástupu průjmu.
V obou případech byla prokázána redukce vylučování oocyst.

5. KONTRAINDIKACE
Nepoužívat nalačno.
Nepoužívat v případech, kdy průjem probíhal déle než 24 hodin a u oslabených zvířat.
Nepoužívat v případech hypersenzitivity na léčivou látku nebo některou z pomocných látek.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Zintenzivnění průjmů u ošetřených zvířat se může objevit ve velmi vzácných případech. Frekvence
nežádoucích účinků jsou definovány jako:
– Velmi časté (více než 1 z 10 ošetřených zvířat vykazuje nežádoucí účinky).
– Časté (u více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 ošetřených zvířat).
– Méně časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1000 ošetřených zvířat).
– Vzácné (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10 000 ošetřených zvířat).
– Velmi vzácné (méně než 1 zvíře z 10 000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků, a to i takové, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu
lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Skot (novorozená telata).

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTU A ZPŮSOB PODÁNÍ
Pro perorální podání u telat po krmení.
Dávka je: 100 μg báze halofuginonu / kg ž. hm., jednou denně po dobu 7 po sobě následujících dnů, tj.
2 ml Kriptazen / 10 kg ž. hm., jednou denně po dobu 7 po sobě následujících dnů.
Navazující aplikace se provádí každý den ve stejnou dobu.
Jakmile se započalo s léčbou prvního telete, je nutné systematicky léčit všechna další novorozená
telata tak dlouho, dokud přetrvává nebezpečí průjmu způsobeného zárodkem C. parvum.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
[Láhev bez pumpičky:] pro správné dávkování je nezbytné použít buď stříkačku, nebo jiný vhodný
nástroj pro perorální podání.
[Láhev s 4 ml pumpičkou:] pro správné dávkování zvolte nejpřesnější dávkovací pumpičku dle
hmotnosti ošetřovaných zvířat. V případech, kdy dávkovací pumpička neodpovídá hmotnosti
ošetřovaných zvířat, lze použít stříkačku nebo jiný vhodný nástroj.
Pumpička o objemu 4 ml
1) Vyberte hadičku dle výšky používané lahve (kratší je určena pro lahve o objemu 490 ml, delší pro
lahve o objemu 980 ml) a vložte do volného otvoru ve spodní části víčka pumpičky.
2) Sundejte z lahve víčko a našroubujte pumpičku.
3) Sundejte ochrannou čepičku z trysky pumpičky.
4) Připravte pumpičku k použití jemným tisknutím spouště, dokud se na konci trysky neobjeví kapka
roztoku.
5) Znehybněte tele a vložte mu trysku pumpičkového dávkovače do tlamy.
6) Pro podání dávky odpovídající 4 ml roztoku plně domáčkněte spoušť dávkovací pumpičky. Pro
podání 8 ml (telata o hmotnosti nad 35 kg do 45 kg včetně) stiskněte dvakrát, pro podání 12 ml (telata
o hmotnosti nad 45 kg do 60 kg včetně) stiskněte třikrát.
Pro nižší nebo vyšší hmotnosti je třeba provést přesný výpočet (2 ml /10 kg).
7) Pokračujte v používání až do vyprázdnění lahve. Pokud v lahvi zůstal roztok, nechte dávkovací
pumpičku našroubovanou až do dalšího použití.
8) Po použití vždy nasaďte na trysku pumpičky ochrannou čepičku.
9) Láhev vždy vraťte do krabičky.
[Láhev s 4-12 ml pumpičkou:] pro správné dávkování zvolte nejpřesnější dávkovací pumpičku dle
hmotnosti ošetřovaných zvířat. V ojedinělých případech, kdy dávkovací pumpička neodpovídá
hmotnosti ošetřovaných zvířat, lze použít stříkačku nebo jiný vhodný nástroj.
Pumpička o objemu 4-12 ml
1) Vyberte hadičku dle výšky používané lahve (kratší je určena pro lahve o objemu 490 ml, delší pro
lahve o objemu 980 ml) a vložte do volného otvoru ve spodní části víčka pumpičky.
2) Sundejte z lahve víčko a našroubujte pumpičku.
3) Sundejte ochrannou čepičku z trysky pumpičky.
4) Otočte kroužkem pro výběr hmotnosti ošetřovaného telete.
5) Připravte pumpičku k použití jemným tisknutím spouště, dokud se na konci trysky neobjeví kapka
roztoku.
6) Znehybněte tele a vložte mu trysku pumpičkového dávkovače do tlamy.
7) Pro podání adekvátní dávky roztoku plně domáčkněte spoušť dávkovací pumpičky.
8) Pokračujte v používání až do vyprázdnění lahve. Pokud v lahvi zůstal roztok, nechte dávkovací
pumpičku našroubovanou až do dalšího použití.
9) Po použití vždy nasaďte na trysku pumpičky ochrannou čepičku.
10) Láhev vždy vraťte do krabičky
POZNÁMKA: příbalová informace musí dle potřeby uvádět buď pumpičku o objemu 4 ml, pumpičku
o objemu 4-12 ml nebo náhradní láhev bez pumpičky.

10. OCHRANNÁ LHŮTA
Maso: 13 dnů.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte láhev v krabičce, aby byla chráněna před světlem.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě
(EXP).
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Podávejte pouze po příjmu mleziva nebo mléka či mléčné náhražky za použití stříkačky nebo jiného
vhodného aplikátoru k perorální aplikaci. Nepodávejte nalačno. Při léčbě anorektických telat je třeba
přípravek podávat v půl litru roztoku elektrolytů. Zvířata by měla v souladu se správnou chovatelskou
praxí přijmout dostatek mleziva.
Zvláštní opatření určená osobám, která podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
– Osoby se známou hypersenzitivitou na léčivou látku nebo kteroukoli z pomocných látek by
měly podávat přípravek s opatrností.
– Opakovaný kontakt s přípravkem může vyvolat kožní alergie.
– Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, okem nebo sliznicí.
– Při manipulaci s přípravkem používejte ochranné rukavice.
– V případě kontaktu s kůží nebo okem, důkladně postižené místo opláchněte čistou vodou.
Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
– Po použití si umyjte ruce.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
Vzhledem k tomu, že příznaky intoxikace se mohou objevit již při podání dvojnásobku léčebné dávky,
je nutné aplikovat přesně doporučenou dávku. Příznaky intoxikace zahrnují průjem, přítomnost krve
ve výkalech, snížení příjmu mléka, dehydrataci, apatii a skleslost. Pokud se vyskytnou klinické
příznaky předávkování, musí se okamžitě podávání zastavit a zvíře krmit nemedikovaným mlékem
nebo mléčnou náhražkou. Může být nezbytná rehydratace.
Inkompatibility
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen
s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem
nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.
Produkt nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní
organismy.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách
Evropské agentury pro léčivé přípravky.

15. DALŠÍ INFORMACE
Kartonová krabička obsahující 500 ml láhev obsahující 490 ml roztoku nebo 1000 ml láhev obsahující
980 ml roztoku, s nebo bez dávkovací pumpičky.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím
příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Hledat produkt

Zrušit filtr