Leucofeligen FeLV/RCP

Balení:
10 x 1 d.
Léková forma:
vakcína
Aktivní látka:
oslabené viry
Detail:
Popis:
vakcína proti infekčním nemocem koček včetně leukemie.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kočka

Co je Leucofeligen FeLV/RCP?
Leucofeligen FeLV/RCP je vakcína pro kočky. Je k dispozici ve formě dvou injekčních lahviček,
jedna obsahuje bílé práškové pelety a druhá obsahuje kapalinu. Prášek obsahuje živé atenuované
(oslabené) viry onemocnění koček: calicivirus felis (kmen F9), virus rhinotracheitidis felis (kmen F2)
a virus panleucopeniae contagiosae felis (kmen LR 72). Kapalina obsahuje protein viru leukemie
koček (FeLV).
Obsah obou injekčních lahviček se před použitím smíchá, čímž se vytvoří injekční suspenze.

Na co se přípravek Leucofeligen FeLV/RCP používá?
Přípravek Leucofeligen FeLV/RCP se používá k vakcinaci (očkování) koček od věku 8 týdnů
proti těmto onemocněním:
• kočičí kaliciviróza (onemocnění podobné chřipce se zánětlivým postižením dutiny
ústní, které je způsobeno kalicivirem),
• kočičí virová rhinotracheitida (onemocnění podobné chřipce, které je způsobeno
herpesvirem),
• panleukopenie koček (vážné onemocnění způsobující krvavé průjmy, které je
způsobeno parvovirem),
• leukemie koček (onemocnění postihující imunitní systém, které je způsobeno
retrovirem).
Vakcína pomáhá zmírnit příznaky těchto onemocnění. Může také pomoci snížit vylučování
virů kočičí virové rhinotracheitidy, zabránit snížení počtu bílých krvinek u panleukopenie
koček a zabránit tomu, aby virus leukemie koček přetrvával v krvi.
Přípravek Leucofeligen FeLV/RCP se podává koťatům formou dvou podkožních injekcí.
První injekce se podává ve věku přibližně osmi týdnů, druhá injekce s odstupem tří až čtyř
týdnů. Následně je třeba kočkám každý rok aplikovat podpůrnou injekci.

Jak přípravek Leucofeligen FeLV/RCP působí?
Přípravek Leucofeligen FeLV/RCP je vakcína. Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém
(přirozený obranný systém těla) jak se bránit proti onemocněním. Přípravek Leucofeligen
FeLV/RCP obsahuje malá množství tří typů výše uvedených oslabených virů a protein viru
leukemie koček nazývaný „obalový protein p 45“. Protein viru leukemie koček použitý ve vakcíně se nezískává z virů, ale je vytvářen bakterií metodou označovanou jako „technologie
rekombinantní DNA“.
Po podání vakcíny kočce její imunitní systém rozpozná oslabené viry a proteiny viru leukemie
koček jako „cizí“ a vytváří proti nim protilátky. Pokud se v budoucnu imunitní systém kočky
dostane do kontaktu s viry, bude schopen vytvářet protilátky rychleji. Protilátky pomohou
chránit proti onemocněním, která jsou způsobena těmito viry. Pokud dojde u kočky
v budoucnu ke kontaktu s těmito viry, buď vůbec neonemocní, nebo bude infekce mnohem
mírnější. Vakcína obsahuje také adjuvans (směs obsahující hliník) ke stimulaci lepší ochranné
imunitní odpovědi.

Jak byl přípravek Leucofeligen FeLV/RCP zkoumán?
Protože přípravek Leucofeligen FeLV/RCP se vyrábí ze dvou vakcín, které jsou v Evropské
unii (EU) k dispozici již od 80. let dvacátého století (Feligen RCP a Leucogen), společnost
použila na podporu použití přípravku Leucofeligen FeLV/RCP údaje ze studií provedených
s těmito dvěma vakcínami.
Přípravek Leucofeligen FeLV/RCP byl zkoumán ve dvou hlavních „terénních“ studií, které
zahrnovaly koťata ve věku od osmi do devíti týdnů. Hlavním měřítkem účinnosti přípravku
Leucofeligen FeLV/RCP byla přítomnost protilátek proti virům v krvi očkovaných koťat.
V laboratorních podmínkách byly provedeny dodatečné studie, aby byly potvrzeny další
přínosy vakcinace.

Jaký přínos přípravku Leucofeligen FeLV/RCP byl prokázán v průběhu studií?
Studie prokázaly, že přípravek Leucofeligen FeLV/RCP zajistil ochranu proti výše uvedeným
onemocněním.
Dále snižoval vylučování virů kočičí virové rhinotracheitidy, zabraňoval snížení počtu bílých
krvinek u panleukopenie koček a zabraňoval tomu, aby virus leukemie koček přetrvával v krvi.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Leucofeligen FeLV/RCP?
V místě vpichu injekce se mohou objevit malé uzliny (tuhé otoky). Ty obvykle vymizí samy
po třech až čtyřech týdnech. Po následných injekcích je tato reakce podstatně potlačena. Ve
výjimečných případech se může objevit bolest při dotyku, kýchání nebo konjuktivitida (zánět
oka). Tyto příznaky vymizí bez další léčby. Po vakcinaci mohou být také pozorovány obvyklé
přechodné příznaky následující po vakcinaci, například zvýšená teplota, apatie (netečnost) a
poruchy zažívání, jako jsou nepříjemné pocity v oblasti břicha. Úplný seznam vedlejších
účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Leucofeligen FeLV/RCP je uveden v příbalových
informacích.
Přípravek Leucofeligen FeLV/RCP by se neměl podávat březím kočkám. Jeho použití u koček
kojících koťata se nedoporučuje.

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které podávají lék nebo se dostávají do kontaktu se
zvířetem?
V případě náhodné injekční aplikace přípravku do vašeho těla vyhledejte ihned lékařskou
pomoc a ukažte lékaři příbalové informace nebo etiketu.

Na základě čeho byl přípravek Leucofeligen FeLV/RCP schválen?
Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) rozhodl, že přínosy přípravku Leucofeligen
FeLV/RCP v rámci aktivní imunizace koček od věku 8 týdnů proti výše uvedeným infekčním
onemocněním převyšují jeho rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Leucofeligen FeLV/RCP
bylo uděleno rozhodnutí o registraci. Informace o poměru přínosů a rizik tohoto přípravku
jsou k dispozici v části 6 této zprávy EPAR.

Další informace o přípravku Leucofeligen FeLV/RCP:
Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Leucofeligen FeLV/RCP platné
v celé Evropské unii společnosti Virbac S.A. dne 25. června 2009. Informace o předepisování
tohoto přípravku jsou uvedeny na etiketě/vnějším obalu.

Hledat produkt

Zrušit filtr