Nobilis ND C2

Balení:
10*2500 d
Léková forma:
Lyofilizát k rozpuštění na suspenzi k okulonazální nebo sprejové aplikaci
Aktivní látka:
Paramyxovirus pseudopestis avium (phyl. C2)
Detail:
Popis:
Pro kuřata. K aktivní imunizaci drůbeže proti viru Newcastleské choroby za účelem redukce klinických příznaků a mortality.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Drůbež

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

Nobilis ND C2

1.         JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

 

 

2.         NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobilis ND C2

 

 

3.         OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

1 dávka obsahuje:

Živý atenuovaný virus Newcastleské choroby (NDV), kmen C2: 5,7 – 7,5 log10 EID50*

 

*EID50 = 50% infekční dávka pro embrya: titr viru potřebný k vyvolání infekce u 50% inokulovaných

embryí

 

 

4.         INDIKACE

 

K aktivní imunizaci drůbeže proti viru Newcastleské choroby za účelem redukce klinických příznaků a mortality.

Nástup a trvání imunity: 2 a 5 týdnů po vakcinaci seronegativních zvířat, v tomto pořadí.

Nástup chráněnosti byl prokázán 2 týdny po vakcinaci zvířat s mateřskými protilátkami.

Trvání imunity je v souladu s vakcinačním schématem.

 

 

5.         KONTRAINDIKACE

 

Nevakcinujte klinicky nemocné (zejména s respiračním onemocněním) nebo stresované ptáky.

 

 

6.         NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Ledově studená vakcína aplikovaná okulonazálně může vyvolat mrkání nebo třepání hlavou.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 

7.         CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Kuřata kura domácího

 

 

8.         DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Aplikace metodou kapky do oka nebo do nosu nebo (hrubým) sprejem.

Jediná vakcinace jednou dávkou na kus od 1. dne stáří.

 

Aplikace kapky do oka nebo do nosu (okulonazálně)

Rozpusťte vakcínu patřičným množstvím vhodného rozpouštědla a aplikujte prostřednictvím

standardizovaného kapátka (jehož velikost kapky je známá a konzistentní). Lze použít sterilní

destilovanou vodu nebo fyziologický roztok tlumený fosfátem. Množství rozpouštědla potřebného

pro aplikaci kapky do oka nebo nosu závisí na počtu dávek a velikosti kapky, většinou se používá

přibližně 35 ml na 1000 dávek. Aplikuje se jedna kapka do jedné nosní dírky nebo do jednoho oka. Před

vypuštěním kusu se ujistěte, že kapka na nosní dírku byla inhalována.

 

Aplikace sprejem

Rozpusťte vakcínu v chladné, čisté vodě, ke které lze přidat 2% odstředěného mléka. Neměla by se

používat chlorovaná voda. Voda a postřikovač by měly být prosté sedimentů, koroze a zbytků

dezinfekčních prostředků. V ideálním případě by se postřikovač měl používat pouze k vakcinaci.

Objem vody pro rozpuštění by měl být dostatečný pro zajištění rovnoměrné aplikace postřikem na

drůbež. Doporučuje se 250 až 500 ml vody na 1000 dávek, což se různí podle věku vakcinované

drůbeže a systému chovu. Vakcinační suspenze se rovnoměrně rozstřikuje nad drůbeží ze vzdálenosti

30-40 cm, nejlépe sedí-li drůbež pohromadě při tlumeném osvětlení. Pokud je to možné, snižte nebo

úplně zastavte ventilaci, aby se zamezilo ztrátám spreje.

Vakcinační schéma

Nobilis ND C2 lze aplikovat od 1. dne stáří. Chráněnost, která se indukuje po vakcinaci s Nobilis ND

C2, není dlouhodobá, a proto by měl následovat rozšířený vakcinační program. Pro udržení

požadované úrovně chráněnosti by se drůbež měla revakcinovat 2-3 týdny po vakcinaci touto

vakcínou živou vakcínou obsahující více imunogenní kmen Clone 30.

 

 

9.         POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Po rekonstituci vakcínu použít do 3 hodin.

 

 

10.       OCHRANNÁ LHŮTA

 

Bez ochranných lhůt.

 

 

11.       ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Po rekonstituci uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

 

 

12.       ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinační virus se může šířit na nevakcinované ptáky až 10 dnů po vakcinaci. Toto šíření nevyvolává klinické příznaky, ale může vést k sérokonverzi u nevakcinované drůbeže.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Živé vakcíny proti Newcastleské chorobě mohou vyvolat u osoby aplikující vakcínu mírnou, přechodnou konjunktivitidu. Je třeba přijmou patřičná opatření, aby se tomuto předešlo.

Po provedení vakcinace omyjte a dezinfikujte ruce a vybavení. Při sprejování je třeba zabránit kontaktu očí a dýchacích cest s vakcinačním virem. Noste ochrannou masku.

Snáška:

Nepoužívat v průběhu snášky nebo během 4 týdnů před nástupem snášky (bezpečnost tohoto nebyla stanovena).

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že Innovax-ILT (pouze u kuřat jednoho dne věku) nebo živou vakcínu Nobilis proti rhinotracheitidě (kmen 11/94) lze podávat ve stejný den, ale nemísit, s vakcínou Nobilis ND C2.

Vakcíny proti Markově chorobě (kmeny CVI988-FC126) a proti infekční bronchitidě (kmen IB Ma5) jsou kompatibilní s Nobilis ND C2, pokud se aplikují nemísené a podávají se 1. den (účinnost vakcín proti Markově chorobě a IB Ma5 nebyla zkoumána).

Vakcínu proti infekční burzitidě (kmen D78) lze aplikovat 7 dnů po aplikaci Nobilis ND C2.

Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Nebyly pozorovány žádné další příznaky po aplikaci desetinásobku maximální dávky doporučovanými

cestami a způsoby aplikace, než byly pozorovány při podání jedné dávky.

 

Inkompatibility:

Nepoužívat s jiným veterinárním léčivým přípravkem vyjma přípravků zmiňovaných výše.

 

 

13.       ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Odpad likvidujte vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu kompetentní autoritou.

 

 

14.       DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Červen 2017

 

15.       DALŠÍ INFORMACE

 

Atenuovaný kmen C2 je lentogenní kmen s nízkou patogenitou, a proto je vhodný od 1. dne stáří.

Vliv primovakcinace kmenem ND C2 byl demonstrován výhradně revakcinací drůbeže živou vakcínou proti Newcastleské chorobě obsahující více imunogenní kmen Clone 30.

Kartónová krabička obsahující 1 nebo 10 lahviček ze skla (hydrolytické sklo typ I nebo sklo typ II) s halogenbutylovým gumovým uzávěrem a kovovou pertlí.

Obsah lahvičky: 500, 1000, 2500, 5000, 10 000 nebo 25 000 dávek.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Hledat produkt

Zrušit filtr