Bovilis IBR Marker inac

Balení:
10d, 50d
Léková forma:
injekční suspenze
Aktivní látka:
Bovinní herpesvirus typ 1 (BHV–1), kmen GK/D (gE-)
Detail:
Popis:
K aktivní imunizaci skotu ke snížení intenzity a délky trvání klinických příznaků (pyrexie) vyvolaných infekcí bovinním herpesvirem typ 1 (BHV-1) a ke snížení pomnožování a nazálního vylučování terénního viru.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Bovilis IBR marker inac

injekční suspenze pro skot

 

 

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

          Intervet International

           Wim de Körverstraat 35

           5831 AN Boxmeer

           Nizozemsko

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Bovilis IBR marker inac

injekční suspenze pro skot

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Jedna dávka (2 ml) obsahuje:

Bovinní herpesvirus typ 1 (BHV–1), inaktivovaný, kmen GK/D (gE)*

60  ELISA jednotek**

Fosforečnan hlinitý a hydroxid hlinitý (Al3+): 6,0 – 8,8 mg

Formaldehyd      0,6 – 1,0 mg

 

* gE : glykoprotein E negativní

** navozující 6,1 – 11,1 log2 virus neutralizačních jednotek v testu účinnosti na myších.

 

Růžová kalná suspenze.

 

 

 

4.       INDIKACE

 

K aktivní imunizaci skotu ke snížení intenzity a délky trvání klinických příznaků (pyrexie) vyvolaných infekcí bovinním herpesvirem typ 1 (BHV-1) a ke snížení pomnožování a nazálního vylučování terénního viru.

 

Nástup imunity: 3 týdny.

Délka trvání imunity: 6 měsíců.

Schéma používající Bovilis IBR marker live pro primární vakcinaci a Bovilis IBR marker inac pro revakcinaci po 6 měsících vede k dosažení ochranné imunity trvající nejméně 12 měsíců.

 

 

5.       KONTRAINDIKACE

 

Nejsou.

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V místě aplikace se může velmi vzácně vyskytnout lokální reakce.

Velmi vzácně se mohou objevit hypersenzitivní reakce. V takových případech je třeba podat patřičnou symptomatickou léčbu.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z  10000 ošetřených zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot

 

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Intramuskulární injekce, 2 ml na zvíře.

 

Všechen skot lze vakcinovat od stáří 3 měsíců.

 

Primární vakcinace:

Dvě vakcinace v intervalu 4 týdnů.

 

Revakcinace:

Jedna vakcinace každých 6 měsíců.

 

Bovilis IBR marker inac může být použit pro revakcinaci ve schématu, kdy byl Bovilis IBR marker live použit pro primární vakcinaci.

 

Primární vakcinace:

Čtěte příbalovou informaci k Bovilis IBR marker live.

 

První revakcinace:

Jedna vakcinace má být podána 6 měsíců po primární vakcinaci.

 

Další revakcinace:

Jedna vakcinace v  intervalech ne delších jak 12 měsíců.

 

 

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Používejte sterilní vakcinační vybavení. Před použitím nechejte vakcínu dosáhnout pokojové teploty (15°C-25°C). Před použitím důkladně protřepejte.

 

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Bez ochranných lhůt.

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 8-10 hodin.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po EXP.

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Účinnost nebyla prokázána za přítomnosti mateřských protilátek.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Březost a laktace:

Lze používat během březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými látkami a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po

jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení

jednotlivých případů.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Aplikace dvojnásobné dávky nezpůsobuje žádné jiné účinky než po jedné dávce.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

 

13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Květen 2017

 

15.     DALŠÍ INFORMACE

Bovilis IBR marker inac je inaktivovaná adjuvantní vakcína k aktivní imunizaci skotu proti bovinnímu herpesviru typu 1 (BHV-1). Vakcína nenavozuje tvorbu protilátek proti glykoproteinu E viru IBR (markerová vakcína). Toto umožňuje odlišení mezi skotem vakcinovaným touto vakcínou od skotu infikovaného terénním virem BHV-1.

Farmakoterapeutická skupina: inaktivovaná virová vakcína, ATCvet kód: QI02AA03

Velikosti balení:

Lepenková krabička s 1 lahvičkou ze skla nebo plastu (5 dávek)

Lepenková krabička s 1 lahvičkou ze skla nebo plastu (10 dávek)

Lepenková krabička s 1 lahvičkou ze skla nebo plastu (25 dávek)

Lepenková krabička s 1 lahvičkou ze skla nebo plastu (50 dávek)

Lepenková krabička s 1 lahvičkou ze skla nebo plastu (100 dávek)

Lepenková krabička s 10 lahvičkami ze skla nebo plastu (5 dávek)

Lepenková krabička s 10 lahvičkami ze skla nebo plastu (10 dávek)

Lepenková krabička s 10 lahvičkami ze skla nebo plastu (25 dávek)

Lepenková krabička s 10 lahvičkami ze skla nebo plastu (50 dávek)

Lepenková krabička s 10 lahvičkami ze skla nebo plastu (100 dávek)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Hledat produkt

Zrušit filtr