Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov – informácie SKGDPR

 

Vážení zákazníci,
s prihliadnutím na novú európsku legislatívu týkajúcu sa ochrany osobných údajov (tzv. GDPR), by sme Vás chceli informovať o spracovaní osobných údajov našou spoločnosťou.

Prosíme prečítajte si plné znenie textu, ktorý vysvetľuje spôsoby spracovania Vašich osobných údajov.

 

Prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašim osobným údajom je spoločnosť Cymedica SK, s.r.o., IČO 36031780, so sídlom vo Zvolene, Družstevná 1415/8. Kontaktný email: info@cymedica.sk.

 

1. Prečo predkladáme tento dokument?

 

Vzhľadom na nové právne úpravy prijaté Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), je nutné, aby ste boli opätovne informovaní o právach a povinnostiach spojených so spracovaním Vašich osobných údajov v prípadoch, kedy nemusí byť daný Váš výslovný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, a aby ste prípadne udelili opätovne súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v prípadoch, kedy je podľa právnych predpisov Váš súhlas vyžadovaný.

 

2. Aké osobné údaje budú spracovávané?

 

Správcom môžu byť spracovávané Vaše nasledujúce osobné údaje: titul, meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, email, bankové spojenie, daňové a finančné informácie, kontaktné informácie na zodpovedné osoby, komunikačné a prihlasovacie informácie v rámci IT, iné sieťové identifikátory (IP adresy, cookies), informácie o našom obchodnom vzťahu, informácie o množstve a typu zakupovaného tovaru a služieb (ďalej len „osobné údaje“).

 

3. Čo je spracovanie?

 

Správca je oprávnený Vaše osobné údaje zhromažďovať, používať, zaznamenávať, usporadúvať, triediť, štruktúrovať, ukladať, prispôsobiť alebo pozmeniť, upravovať, vyhľadávať v nich, kombinovať, používať a likvidovať v súlade s právnymi predpismi.

 

4. Z akého dôvodu a na aké účely budú Vaše osobné údaje spracovávané?

 

Informácie o spracovaní osobných údajov

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je najmä požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorej predmetom je dodávka produktov či služieb správcu. Vaše osobné údaje sú preto spracovávané za účelom našej vzájomnej komunikácie a informovania, ďalej na vedenie a správe Vášho užívateľského účtu (karty zákazníka) a plnenia nášho zmluvného vzťahu.

 

Vaše osobné údaje môžu byť využívané i pre účely plnenia zákonných požiadaviek, najmä v rámci daňových povinností správcu, archivačných a prípadne aj iných povinností, ktoré správcovi ukladá zákon, a môžu sa týkať Vašich osobných údajov.

 

Správca je ďalej oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje taktiež za účelom jeho oprávneného záujmu, teda najmä za účelom bezpečnosti a správy IT systému správcu alebo prípadného vymáhania svojich oprávnených nárokov voči Vašej osobe. Ak je Vám správcom poskytovaná IT služba alebo software, je správca oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje i v prípadoch technickej správy takto poskytnutých služieb.

 

Ak budú od Vás získané aj iné osobné údaje tretích osôb, potvrdzujete, že sú správne a úplné, a že boli získané a použité v súlade s právnymi predpismi. Správca Vám zaručuje, že spracovanie všetkých osobných údajov bude v súlade s účelom ich posunutia (napr. IT správa, servis strojov či zariadení, apod.) a že poskytuje všetky záruky bezpečného spracovania v súlade s právnymi predpismi.

 

Komu môžu byť osobné údaje posunuté?

 

Prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje zdieľať a posunuť spolupracujúcim distribútorom a výrobcom krmív, veterinárnych liečiv, zdravotníckych prostriedkov a chovateľských potrieb, a to podľa kategórie Vami odoberaného tovaru zo sortimentu správcu. Osobné údaje nebudú takto posunuté mimo územia Európskej únie.

 

Ďalej Vaše osobné údaje budú posunuté v rámci koncernu správcu nasledujúcemu subjektu: Cymedica, spol. s r.o. IČO: 61682535, Spisová značka C36996 vedená u Mestského súdu v Prahe, Deň zápisu: 27.4.1995, Sídlo: Pod Nádražím 308/24, 268 01 Hořovice a to všetko za účelom plnenia zmluvy vr. reklamácií produktov a za účelom analýzy hospodárskej výkonnosti správcu v rámci jeho podnikateľského zoskupenia.

 

Účel spracovania údajov

 

Účelom spracovania údajov je Vaša účasť na on-line stretnutí, prípadne zabezpečenie Vášho prístupu k záznamu z tohto stretnutia. Spracovanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste ako dotknutá osoba. Ďalším účelom spracovania údajov je marketing – zasielanie newsletterov s informáciami o ďalších on-line stretnutiach. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maili, kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Pretože ste účastníkom webinára, robíme tak z oprávneného záujmu. Dôvodne predpokladáme, že Vás informácie o ďalších on-line stretnutiach a webinároch zaujímajú počas doby troch rokov od posledného webinára, ktorého ste sa zúčastnili. Tento súhlas kedykoľvek odvoláte použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili. Vaše osobné údaje si ponechávame počas doby premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanovuje dlhší čas na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

 

Vaše práva

 

Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, čo znamená najmä poskytnutie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov. Máte právo na opravu osobných údajov, ktoré sú nepresné či neaktuálne. Máte právo na vymazanie osobných údajov a právo byť zabudnutý, čo najmä znamená zlikvidovanie spracovávaných osobných údajov. Máte právo na obmedzenie spracovania, čo znamená najmä zúženie rozsahu spracovania osobných údajov. Máte právo prenositeľnosti osobných údajov, čo najmä znamená posunutie osobných údajov inému správcovi. Máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov za situácie, keď sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu alebo v prípadoch, keď chcete ukončiť priamy marketing voči Vám. Máte právo požadovať vysvetlenie a podať sťažnosť u dozorného úradu – ÚRAD NA OCHRANNU OSOBNÝCH ÚDAJOV Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika.

 

Povinnosti správcu

 

Správca prijal vhodné technické, administratívne, organizačné a fyzické bezpečnostné opatrenia a opatrenia týkajúce sa dôvernosti Vašich osobných údajov.

 

Trvanie súhlasu

 

Ak udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov a ich posunutiu, udeľujete svoj súhlas na dobu nevyhnutnú k plneniu práv a povinností vyplývajúcich z nášho zmluvného vzťahu, príp. na dobu, počas ktorej je nutné Vaše osobné údaje spracovávať v súlade s oprávnenými záujmami správcu alebo v dôsledku plnenia zákonných povinností; po ukončení zmluvného vzťahu so správcom budú Vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované, ak sa k ich zachovaniu nebudú vzťahovať požiadavky podľa platných právnych predpisov alebo oprávnené záujmy správcu, ktoré budú vyžadovať uchovanie niektorých Vašich osobných údajov (napr. daňové účely, vymáhanie nárokov, apod.).

 

Přílohy:

SK Prehlásenie GDPR