Credelio pro psy

Balení:
112, 225, 450, 56, 900mg x 3tbl
Léková forma:
Žvýkací tableta
Aktivní látka:
Lotilanerum
Detail:
Popis:
K léčbě napadení blechami a klíšťaty u psů.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes
 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Credelio 56 mg žvýkací tablety pro psy (1,3–2,5 kg)

Credelio 112 mg žvýkací tablety pro psy (> 2,5–5,5 kg)

Credelio 225 mg žvýkací tablety pro psy (> 5,5–11 kg)

Credelio 450 mg žvýkací tablety pro psy (> 11–22 kg)

Credelio 900 mg žvýkací tablety pro psy (> 22–45 kg)

 

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Léčivá(é) látka(y):

 

Každá žvýkací tableta obsahuje:

 

Credelio žvýkací tabletylotilanerum (mg)
pro psy (1,3–2,5 kg)56,25
pro psy (> 2,5–5,5 kg)112,5
pro psy (> 5,5–11 kg)225
pro psy (> 11–22 kg)450
pro psy (> 22–45 kg)900

 

Pomocné látky:

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Žvýkací tableta.

Bílé až béžové kulaté žvýkací tablety s hnědavými skvrnami.

 

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Cílové druhy zvířat

 

Psi.

 

4.2     Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

K léčbě napadení blechami a klíšťaty u psů.

 

Tento veterinární léčivý přípravek má okamžitý smrtící účinek na blechy (Ctenocephalides felis a

 1. canis) a klíšťata (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, hexagonus a Dermacentor reticulatus), který trvá 1 měsíc.

 

Blechy a klíšťata se musí přichytit na hostitele a začít sát, aby přišly do styku s léčivou látkou.

 

Tento veterinární léčivý přípravek může být použit jako součást léčebné strategie proti alergii na bleší kousnutí (FAD).

 

4.3    Kontraindikace

 

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

 

 

2

 

4.4     Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Parazité musí začít na hostiteli sát, aby byli vystaveni lotilaneru. Nelze proto zcela vyloučit přenos chorob přenášených parazity.

 

4.5     Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Veškeré údaje o bezpečnosti a účinnosti byly získány od psů a štěňat ve věku od 8 týdnů a s živou hmotností od 1,3 kg. Použití tohoto veterinárního léčivého přípravku u štěňat mladších než 8 týdnů nebo s živou hmotností nižší než 1,3 kg musí být založeno na zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Na základě poregistračních studií bezpečnosti přípravku byly velmi vzácně hlášeny mírné a přechodné nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt jako zvracení a průjem. Tyto příznaky obvykle samy odezní.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

 • velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

 

 • časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)
 • neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

 

 • vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)
 • velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

 

4.7     Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Laboratorní studie na potkanech nepodaly žádný důkaz o teratogenních nebo jiných nežádoucích účincích na reprodukční schopnost samců nebo samic. Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití u chovných zvířat, březích fen a u fen během laktace nebyla stanovena. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

4.8     Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Nejsou známy. Během klinických studií nebyla pozorována interakce mezi žvýkacími tabletami Credelio a běžně používanými veterinárními léčivými přípravky.

 

4.9     Podávané množství a způsob podání

 

Pro perorální podání.

 

Veterinární léčivý přípravek je třeba podávat podle následující tabulky, aby byla zajištěna dávka 20 až 43 mg lotilaneru/kg živé hmotnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Živá hmotnostSíla a počet podávaných tablet
psa (kg)
CredelioCredelioCredelioCredelioCredelio
56 mg112 mg225 mg450 mg900 mg
1,3–2,51
> 2,5–5,51
> 5,5–11,01
> 11,0–22,01
> 22,0–45,01
> 45Vhodná kombinace tablet

 

Použijte vhodnou kombinaci tablet tak, abyste dosáhli doporučené dávky 20–43 mg/kg živé hmotnosti.

 

Credelio je chutná ochucená žvýkací tableta. Podávejte žvýkací tabletu(y) jedenkrát za měsíc s potravou nebo po krmení.

 

4.10  Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky po perorálním podání štěňatům ve věku 8–9 týdnů

o hmotnosti 1,3–3,6 kg při předávkování do 5 násobku maximální doporučené dávky (43 mg, 129 mg a 215 mg lotilaneru/kg živé hmotnosti) podané 8x v měsíčních intervalech.

 

4.11  Ochranná(é) lhůta(y)

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: ektoparazitika pro systémové podání, isoxazoliny.

ATCvet kód: QP53BE04

 

5.1     Farmakodynamické vlastnosti

 

Lotilaner, čistý enanciomer ze skupiny isoxazolinů, je aktivní proti blechám (Ctenocephalides felisCtenocephalides canis ) i proti klíšťatům druhu Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus.

 

Lotilaner je silný inhibitor chloridových kanálů řízených kyselinou gama-aminomáselnou (GABA), což má za následek rychlou smrt klíšťat a blech. Aktivita lotilaneru nebyla negativně ovlivněna rezistencí na organochloriny (cyklodieny, např. dieldrin), fenylpyrazoly (např. fipronil), neonikotinoidy (např. imidacloprid), formamidiny (např. amitraz) a pyrethroidy (např. cypermethrin).

 

Nástup účinku proti blechám je do 4 hodin od přichycení a trvá po dobu jednoho měsíce po podání přípravku. Blechy, které jsou na zvířeti před podáním přípravku, jsou po podání přípravku usmrceny do 6 hodin.

 

Nástup účinku proti klíšťatům je do 48 hodin od přichycení a trvá po dobu jednoho měsíce po podání přípravku. Klíšťata I. ricinus, která jsou na zvířeti před podáním přípravku, jsou po podání přípravku usmrcena do 8 hodin.

 

Veterinární léčivý přípravek zabíjí stávající a nově vylíhlé blechy na psech dříve, než nakladou vajíčka. Přípravek přerušuje životní cyklus blechy a zabraňuje zamoření blechami tam, kam má pes přístup.

 

5.2    Farmakokinetické údaje

 

Po perorálním podání se lotilaner rychle absorbuje a maximální koncentrace v krvi je dosažena do 2

 

4

 

hodin. Potrava absorpci zvyšuje. Terminální poločas je přibližně 4 týdny. Tento dlouhý terminální poločas zajišťuje účinné koncentrace v krvi po celou dobu mezi podáním jednotlivých dávek. Hlavní cestou eliminace je vylučování žlučí a méně významnou cestou eliminace je vylučování močí (méně než 10 % dávky). V malém rozsahu je lotilaner metabolizován na hydrofilnější sloučeniny, které jsou pozorovány ve stolici a v moči.

 

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek

Celulosový prášek

Monohydrát laktosy

Silicifikovaná mikrokrystalická celulosa

Příchuť sušeného masa

Krospovidon

Povidon K30

Natrium-lauryl-sulfát

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

 

6.2    Hlavní inkompatibility

 

Neuplatňuje se.

 

6.3    Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu:

 

Credelio 56 mg, 112 mg, 225 mg, 450 mg žvýkací tablety pro psy: 3 roky

 

Credelio 900 mg žvýkací tablety pro psy: 2 roky

 

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

 

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

 

Tablety jsou baleny v hliník/hliník blistrech, balených do vnější papírové krabičky.

Tableta v každé síle je k dispozici ve velikosti balení 1, 3 nebo 6 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6     Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

 

Německo

 

 

5

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/2/17/206/001–015

 

 

 1. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

Datum registrace: 25/04/2017

 

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

 

<{DD/MM/RRRR}>

 

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

 

 

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ Neuplatňuje se.

 

 

 

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr