Porcilis PCV ID

Balení:
20ml/100d
Léková forma:
Injekční emulze
Aktivní látka:
podjednotkový antigen prasečího cirkoviru typ 2
Detail:
Popis:
K aktivní imunizaci prasat ve výkrmu ke snížení viremie, virovéhozatížení v plicícha lymfoidní tkáni a ke snížení vylučování viruzpůsobenéhoinfekcí PCV2. Ke snížení ztrát denních přírůstků a úhynů spjatých sinfekcí PCV2.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase
2 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKUPorcilis PCV ID injekční emulze pro prasata2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍKaždá dávka 0,2 ml obsahuje:Léčivá látka:Prasečí cirkovirus typ 2 ORF2 podjednotkový antigen≥ 1436 AU1Adjuvans:Dl-α-tokoferolacetát0,6 mgLehký tekutý parafín8,3 mg1Antigenní jednotky stanovenéin vitrotestem účinnosti(test množství antigenu)Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAInjekční emulze.Po roztřepání homogenníbíláaž téměř bílá emulze.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Cílové druhy zvířatPrasatave výkrmu.4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířatK aktivní imunizaci prasat ve výkrmu ke snížení viremie, virovéhozatížení v plicícha lymfoidní tkáni a ke snížení vylučování viruzpůsobenéhoinfekcí PCV2. Ke snížení ztrát denních přírůstků a úhynů spjatých sinfekcí PCV2.Nástup imunity:2 týdny po vakcinaci.Trvání imunity:23 týdnů po vakcinaci.4.3 KontraindikaceNejsou .4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druhVakcinovat pouze zdravá zvířata.4.5 Zvláštní opatření pro použitíZvláštní opatření pro použití u zvířatNeuplatňuje se.Zvláštní opatření určené osobám,které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatůmPro uživatele:

3 Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést ke ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o velmi malé injekčně aplikované množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou.Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.Pro lékaře:Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam bylainjekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)Přechodné lokální reakce především ve formě tuhýchnebolestivých otoků sprůměrem do 2cmbyl yvelmi často pozoroványvlaboratorních a terénních studiích. Často je pozorován dvoufázový projevlokální reakce sestávajícíznárůstu a poklesu velikosti, následován dalším nárůstem a poklesem. U některých prasat může reakce co do velikosti dosáhnout až 4 cma může být sledováno zarudnutí. Tyto lokální reakce úplně zmizí v období zhruba 5týdnů po vakcinaci.Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:- velmi časté (nežádoucí účinek(nky)se projevily u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat,včetně ojedinělých hlášení).4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snáškyNeuplatňuje se.4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakceDostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že vakcínu lze podávatprasatům od3 týdnů stáříve stejný dens vakcínou Porcilis M Hyo ID Once, buď do odlišných míst (např. alternativních stran krku), a nebo do stejného místa za předpokladu, že intradermální podáníkaždé vakcínyje oddělenonejméně 3 cm od sebe.Před použitím čtěte příbalovouinformaci Porcilis M Hyo ID Once.V případě, že jsou obě vakcíny podány ve stejný den, může dojít k nárůstu lokálníchreakc í, kter émůž oudosáhnoutvelikosti až 6 cm u jednotlivých prasat, můž outrvat 7 týdnůa velmi často jsoudoprovázenyzarudnutím a strupy.V případě, že dojde ke stržení strupu, může být často pozorováno malé poškození kůže.Navíc je často v den vakcinace sledován přechodný nárůst tělesné teploty o přibližně 0,2°C.U některých prasat může být nárůst tělesné teplotyaž o 2°C. Zvířatům se teplota navrátí do normálu od1 do 2 dnů poté, co dosáhla vrcholu.Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podána zároveň s jinýmveterinárnímléčiv ýmpřípravkem , vyjma výše zmíněného přípravku. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.4.9 Podávané množství a způsob podáníPro intradermální podání.Před použitím ponechte vakcínu, aby dosáhlapokojovéteploty (15°C-25°C) a dobře potřepte.Zabraňtev ícenásobnému propíchnutí zátky.

4 Vakcinujte prasata intradermálním podáním 0,2 ml /zvíře, přednostně po stranách krku, podél zádových svalů nebo do stehna za použití vícedávkového bezjehelního zařízenípro intradermální aplikaci tekutinzpůsobilého pro podávání „jet-stream“ objemuvakcíny (0,2ml ± 10%) přesepidermální vrstvukůže.Bezpečnost a účinnost Porcilis PCV ID byla prokázána za použití zařízeníIDAL.Vakcinační schéma:Aplikujte jednu dávku od 3 týdnů stáří.4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné Data nejsou kdispozici.4.11 Ochranná(é) lhůt a(y) Bez ochranných lhůt.5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTIFarmakoterapeutická skupina: Imunologika pro prasata, inaktivované virové vakcín ypro prasata .ATCvet kód: QI09AA07Vakcína stimul ujeu prasat vytvoření aktivní imunity proti prasečímu cirkoviru typu 2.6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látekpolysorbát 80simetikonchlorid sodnýchlorid draselnýdihydrát hydrogenfosforečnanu sodnéhodihydrogenfosforečnan draselnýdl -α-tokoferolacetátlehký tekutý parafinvoda pro injekci6.2 Hlavní inkompatibilityNemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.6.3 Doba použitelnostiDoba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky. Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 8 hodin.6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).Chraňte před mrazem. Chraňte před přímým slunečním zářením.6.5 Druh a složení vnitřního obalu

5 Skleněné injekční lahvičky (typ I) sobsahem 10ml, uzavřené nitrylgumovou zátkou a utěsněné hliníkovýmvíčkem.PET (polyetylén-tereftalátové) injekční lahvičky sobsahem 20 ml, uzavřené nitrylgumovou zátkou a utěsněnéhliníkovým víčkem.Velikost balení:Kartonová krabička s 1 skleněnou injekční lahvičkou sobsahem 10ml.Kartonovákrabička s 10 skleněnými injekčními lahvičkami s obsahem 10 ml.Kartonovákrabička s 1 PET injekční lahvičkou sobsahem 20 ml.Kartonovákrabička s 10 PET injekčními lahvičkami s obsahem 20 ml.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravkuVšechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIIntervet International BVWim de Körverstraat 355831 AN BoxmeerNizozemsko8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)EU/2015/187/001 – 004 9. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACEDatum registrace: 28/08/2015Datum posledního prodloužení:10. DATUM REVIZE TEXTU {MM/RRRR}Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou kdispozici na webovýchstránkách Evropské agenturypro léčivé přípravky (http://ema.europa.eu/).ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍNeuplatňuje se.

Hledat produkt

Zrušit filtr