PROGRESSIS

Balení:
50 dávek
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Virus PRRS inaktivatum (phyl. P120) ≥ 102,5IFU*
Detail:
Inaktivovaná vakcína obsahuje inaktivovaný virus PRRS v olejovém adjuvans.Vakcína je určená ke stimulaci imunitního systému proti viru PRRS. Účinnost byla prokázána v terénních podmínkách a demonstrována produkcí specifických protilátek u vakcinovaných zvířat. Antigeny obsažené ve vakcíně jsou postupně v organismu degradovány a eliminovány imunitním systémem očkovaného zvířete.
Popis:
Snížení reprodukčních poruch zapříčiněných virem PRRS (Evropský kmen) v kontaminovaném prostředí: vakcinace snižuje počet předčasně a mrtvě narozených selat.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

PROGRESSIS injekční emulze – SPC

 

2.            KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každé 2ml dávky obsahují :

Léčivá(é) látka(y):

Virus PRRS inaktivatum (phyl. P120) …………………………………………..≥ 102,5IFU*

Excipiens:

Olejový excipient.

* IFU: Titr protilátek stanovený imunofluorescenční metodou po aplikaci dvou injekcí u prasat ve specifických laboratorních podmínkách.

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

3.            LÉKOVÁ FORMA

Injekční emulze

 

4.            KLINICKÉ ÚDAJE

4.1          Cílové druhy zvířat – Prasata (prasnice, prasničky).

4.2          Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Snížení reprodukčních poruch zapříčiněných virem PRRS (Evropský kmen)  v kontaminovaném   prostředí: vakcinace snižuje počet předčasně a mrtvě narozených selat.

4.3          Kontraindikace – Nejsou známy.

4.4          Zvláštní upozornění

Ve stádech infikovaných virem PRRS má infekce heterogenní charakter a projevuje se různě v časovém období. V této souvislosti správně aplikovaný vakcinační program je účinným    nástrojem ke zlepšení reprodukčních ukazatelů a kontrole onemocnění současně se    zoohygienckými opatřeními.

4.5          Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pro uživatele :

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu,  a ve vzácných případech může vést ke ztrátě poškozeného prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče. Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte včasnou lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte s sebou příbalovou informaci.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou, a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, rychlá, chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

4.6          Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Po vakcinaci se může objevit přechodný edém (max. prům. 3 cm) v místě vpichu, který vymizí do 1 týdne, případně malá lokální reakce (granulom), bez jakýchkoliv následků na zdraví či užitkovost.Větší reakce (do průměru 7 cm) byly zaznamenány zřídka, po často opakovaných vakcinacích. Vakcinace může výjimečně vyvolat hypersenzitivní stav. V takovém případě aplikujte symptomatickou léčbu.

4.7          Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nebyly zjištěny žádné nežádoucí reakce po vakcinaci u březích prasnic nebo prasniček.

4.8          Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nebyly pozorovány žádné nežádoucí vlivy na imunitní odpověď při simultánní vakcinaci s ostatními inaktivovanými vakcinami (parvoviróza, chřipka). Přesto se doporučuje jednotlivé vakcinace oddělit.

4.9          Podávané množství a způsob podání

Před aplikací dobře protřepte.

Dávka 2 ml hluboko intramuskulárně do krku za ušním boltcem.

  • Primární vakcinace

–                                              Prasničky:            2 injekce s odstupem 3-4 týdnů, nejpozději 3 týdny před připuštěním.

–                                              Prasnice:               2 injekce s odstupem 3-4 týdnů (Doporučuje se plošná vakcinace

prasnic ve stádě v krátkém časovém intervalu.)

  • Revakcinace

–                                            Jedna injekce v 60 – 70 dnech březosti, od prvé březosti následující po primovakcinaci.

 

4.10        Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po dvojnásobné dávce nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky vyjma těch jež jsou zmíněny

v bodě 5.3.

 

4.11        Ochranné lhůty – Bez ochranných lhůt.

 

5.            IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Inaktivovaná vakcína obsahuje inaktivovaný virus PRRS v olejovém adjuvans.Vakcína je určená ke stimulaci imunitního systému proti viru PRRS. Účinnost byla prokázána v terénních podmínkách a demonstrována produkcí specifických protilátek u vakcinovaných zvířat. Antigeny obsažené ve vakcíně jsou postupně v organismu degradovány a eliminovány imunitním systémem očkovaného zvířete.

Farmakologická skupina Inaktivovaná virální vakcína proti respiračnímu a reprodukčnímu syndromu prasat (PRRS)

ATC vet kód QI09AA05

 

6.            FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1          Seznam pomocných látek

Olejový excipient.

6.2          Inkompatibility

Nemíchat s jinými léčivými přípravky.

6.3          Doba použitelnosti

18 měsíců . Po otevření ihned spotřebujte.

6.4          Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). V temnu.

6.5          Druh a složení vnitřního obalu

Lékovky 1 x 5 dávek (10 ml), 10 x 5 dávek (10 x 10 ml),1 x 25 dávek (50 ml), 10 x 25 dávek (10 x 50 ml).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6          Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

7.            DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CEVA

8.            Registrační číslo – 97/015/03-C

9.            Datum registrace/ prodloužení registrace

3.3.2003 / 15.6.2009

10.          DATUM REVIZE TEXTU

Červen 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr