Ypozane L 7,5mg

Balení:
1 x 7tbl.
Léková forma:
tableta
Aktivní látka:
Osateroni acetas
Detail:
Popis:
Pro psy od 15 do 30 kg. Léčba benigní prostatické hypertrofie (BPH) u psů.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

YPOZANE 7,5 mg tablety pro psy

2. YPOZANE KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Léčivá látka:

Jedna tableta obsahuje 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg nebo 15 mg osateronacetát

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. YPOZANE LÉKOVÁ FORMA
Tableta
Kolo, bílá, bikonvexní tablety o 5,5 mm, 7 mm, 9 mm a 12 mm.

4. YPOZANE KLINICKÉ ÚDAJE
Cílové druhy

Psi (samec)

Indikace s upřesněním pro cílový druh

Léčba benigní prostatické hypertrofie (BPH) u psů.

Kontraindikace

Žádný.

Zvláštní upozornění

U psů s BPH spojená s prostatitidy, přípravek může být podáván současně s antimikrobiálními látkami.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

se mohou vyskytnout přechodné snížení plazmatické koncentrace kortisolu; to může trvat několik týdnů po podání. Vhodné monitorování by měly být prováděny u psů ve stresu (např pooperační), nebo ty s hypoadrenokorticismu. Reakce na ACTH stimulační test může být potlačena po dobu několika týdnů po podání osateronu.

Používejte obezřetně u psů s anamnézou onemocnění jater, jelikož použití přípravku u těchto psů nebylo řádně zkoumáno a jelikož léčba některých psů s onemocněním jater vedla k přechodnému zvýšení hodnot ALT a ALP v klinických studiích.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po podání si omyjte ruce.

V případě náhodného požití osobou, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po jednorázové perorální dávce 40 mg osateronacetát u mužů došlo k následovala sporadickým poklesem FSH, LH a testosteronu po dobu 16 dní. Nebyl pozorován žádný klinický účinek.

U samic laboratorních zvířat Osateron acetát způsobil závažné poruchy reprodukčních funkcí. Proto ženy v reprodukčním věku ložiska by se měli vyhnout kontaktu s ním, nebo použít jednorázové rukavice při podávání přípravku.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

mohou být pozorovány přechodné změny chuti k jídlu, a to buď zvýšila (velmi časté) nebo snížení (velmi vzácné).

Přechodné změny v chování, jako je snížená nebo zvýšená aktivita, nebo více společenského chování, jsou běžné.

Ostatní nežádoucí účinky, včetně přechodné zvracení a / nebo průjem, polyurie / polydipsie, nebo letargie se vyskytují méně často. Mléčná žláza hyperplazie vyskytuje méně často a mohou být spojeny s kojení ve velmi vzácných případech.

Přechodné vedlejší účinky změn v srsti, jako je ztráta vlasů nebo jejich modifikací vlasy byly pozorovány velmi vzácně po podání YPOZANE.

Přechodné snížení kortisolu v plazmě se vyskytuje ve většině léčených zvířat.

V klinických studiích léčba veterinárního léčivého přípravku nebyla přerušena a všichni psi se zotavili bez jakékoliv specifické léčby.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nedá se použít.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy.

Částky, které mají být podávány a způsob podání

K vnitřnímu užití.

Podávejte 0,25 až 0,5 mg osateronacetát na kilogram tělesné hmotnosti, jednou denně po dobu 7 dnů takto:

Hmotnost psa: YPOZANE tablety, které mají být podávány; Počet tablet denně; délka léčby

3 až 7,5 kg: YPOZANE® 1875 mg; 1; 7 dní

7,5 až 15 kg: YPOZANE® 3,75 mg; 1; 7 dní

15 až 30 kg: YPOZANE® 7,5 mg; 1; 7 dní

30 až 60 kg: YPOZANE® 15 mg; 1; 7 dní

* Žádné údaje nejsou k dispozici pro psy menší než 3 kg živé hmotnosti

Tablety lze podávat buď přímo do úst nebo s jídlem. by neměla být překročena maximální dávka.

Nástup klinické odpovědi na léčbu je obvykle pozorován do 2 týdnů. Klinická odpověď přetrvává po dobu nejméně 5 měsíců po ukončení léčby.

Opětovné zhodnocení veterinářem by měla proběhnout 5 měsíců po léčbě nebo dříve, pokud se klinické příznaky vracejí. Rozhodnutí, zda opětovně léčit v tomto nebo pozdějším časovém bodě by mělo být založeno na veterinárním vyšetření, které vezme v úvahu profil přínosů a rizik výrobku. Pokud klinická odpověď na léčbu, je podstatně kratší než je očekáváno, je nutné přehodnocení diagnózy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Studie předávkování (až do 1,25 mg / kg tělesné hmotnosti po dobu 10 dnů, s opakováním o měsíc později) neprokázala nežádoucí účinky s výjimkou snížení plazmatických koncentrací kortisolu.

Období (y) Odstoupení

Nedá se použít.

5. YPOZANE FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: léky používané při benigní hyperplazie prostaty.
ATC vet kód: QG04C X

Osateron je steroidní antiandrogen, který inhibuje účinky nadměrné produkce samčího hormonu (testosteronu).

Farmakodynamické vlastnosti

Osateron acetát je steroid chemicky podobný progesteronu, a jako takový má silný progestagenový a antiandrogenní aktivitu. Také hlavní metabolit osateronacetát (15 -hydroxylated – osateron acetát) má antiandrogenní účinek. Osateron acetát inhibuje účinky nadbytku samčího hormonu (testosteronu) prostřednictvím různých mechanismů. Kompetitivně zabraňuje vazbě androgenů k jejich prostatické receptory a blokuje transport testosteronu do prostaty.

nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na sperma kvality.

Farmakokinetické údaje

Po perorálním podání v krmivu u psů, osateron acetát rychle absorbován (Tmax asi 2 hodin) a podstupuje první metabolizaci především v játrech. Po dávce 0,25 mg / kg / den, průměrná maximální koncentrace (Cmax) v plazmě je asi 60 ug / l.

Osateron-acetát se převede na jeho hlavní metabolit, 15 -hydroxylated, který je také farmakologicky aktivní. Osateron-acetát a jeho metabolit jsou vázány na plazmatické proteiny (okolo 90%, respektive 80%), především na albumin. Tato vazba je reverzibilní a není ovlivněna jinými látkami, které se specificky vážou na albumin.

Osateron je vyloučen do 14 dnů, a to především ve stolici žlučí (60%) a v menší míře (25%) v moči. Eliminace je pomalá s průměrným poločasem (t½) kolem 80 hodin. po opakovaném

Podávání osateronacetát na 0,25 mg / kg / den po dobu 7 dnů, je faktor akumulace je asi 3-4 beze změny rychlosti absorpce nebo eliminace. Patnáct dnů po posledním podání byla průměrná koncentrace v plazmě je asi 6,5 ug / l.

6. YPOZANE FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
Seznam pomocných látek

monohydrát laktózy

předbobtnalý škrob

vápenatá sůl karmelosy

kukuřičný škrob

Mastek

stearát hořečnatý

nekompatibility

Nedá se použít.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Druh a složení vnitřního obalu

Papírová krabička s jedním aluminium / aluminium blistr se 7 tabletami.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivé materiály přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto veterinárního přípravku, musí být likvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL
VIRBAC SA
1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros France

Hledat produkt

Zrušit filtr