Cestal Plus 50 mg/ 144 mg/ 200 mg žvýkací tablety pro psy

Balení:
25x8tbl., 8tbl.
Léková forma:
Žvýkací tableta
Aktivní látka:
Fenbendazolum, Praziquantelum, Pyranteli embona
Detail:
Popis:
Širokospektrální antihelmintikum určené k léčbě a potlačení infekcí vyvolaných všemi běžnými druhy parazitů.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes
 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Cestal Plus 50 mg / 144 mg / 200 mg žvýkací tablety pro psy

 

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Jedna tableta obsahuje:

 

Léčivé látky:

Praziquantelum                      50,0 mg

Pyranteli embonas      144,0 mg

Fenbendazolum                      200,0 mg

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Žvýkací tableta

Nahnědlé, oválné, dělitelné žvýkací tablety. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

 

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1       Cílové druhy zvířat

 

Psi.

 

4.2       Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Širokospektrální antihelmintikum určené k léčbě a potlačení infekcí vyvolaných všemi běžnými druhy parazitů gastrointestinálního traktu a to:

– škrkavky: Toxocara canis, Toxascaris leonina (dospělci a vývojová stadia)

– měchovci: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala (dospělci)

– tenkohlavci: Trichuris vulpis

– tasemnice: Echinococcus spp., Taenia spp., Dipylidium caninum (dospělci a vývojová stadia)

 

4.3       Kontraindikace

 

Léky obsahující pyrantel podávejte s velkou opatrnosti kachektickým zvířatům. Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek. Nepoužívejte u štěňat mladších jako 4 týdny.

 

4.4       Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku.

 

4.5       Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Nejsou.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

V případě náhodného pozření tablet, především dítětem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Zbylé nepoužité části tablet vraťte zpět do blistru a uchovávejte v původním obalu.

Po použití si umyjte ruce.

 

Další opatření

 

Echinokokóza představuje riziko pro člověka. Vzhledem k tomu, že echinokokóza je onemocnění podléhající hlášení Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE), konkrétní pokyny pro ošetřování a následný postup a pokyny na ochranu osob, je třeba získat od kompetentního úřadu.

 

4.6       Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Klinické studie nevykázaly žádné nežádoucí účinky.

 

4.7       Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Lze použít během březosti.

 

4.8       Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Nepodávat současně s piperazinem, protože pyrantel a piperazin mají antagonistický účinek, který může zamezit působení pyrantelu. Stejně tak, nepodávejte současně s organofosfátovými insekticidy a

dietylkarbamazinem. Kvůli podobnému mechanismu působení a toxikologického hlediska se nedoporučuje podávat s morantelem a levamisolem.

 

4.9       Podávané množství a způsob podání

 

Perorální podání.

 

Dávkování:

5 mg prazikvantelu, 14,4 mg pyrantelu-embonatu a 20 mg fenbendazolu tj.

jedna tableta na 10 kg ž. hm.

Štěňata a malá plemena:

2-5 kg                         ½ tablety

˃5-10 kg                     1 tableta

Střední plemena:

10-20 kg                     2 tablety

˃20-30 kg                   3 tablety

Velká plemena:

30-40 kg                     4 tablety

˃40-50 kg                   5 tablet

 

Tablety se mohou podávat přímo do dutiny ústní nebo přimíchané do krmiva (v kousku masa, sýra). Před léčbou se nevyžaduje hladovění. Obecně je postačující jedno podání. Vzhledem k riziku reinfekce by měla být léčba zopakována každé tři měsíce.
Vzhledem k tomu, že žvýkací tablety jsou potahované lipidovou vrstvou a jsou s příchutí, jsou psy přijímány dobrovolně.

 

4.10     Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Předávkování tímto přípravkem je ojedinělé díky dobré snášenlivosti u cílového druhu. Pokud se v případě extrémního předávkování vyskytnou toxické reakce je nutno zavést symptomatickou léčbu. Akutní toxicita léku je >2000 mg/kg ž.hm. Při podání pětinásobku doporučené dávky během bezpečnostních testů nebyly zaznamenány žádné nepříznivé klinické, hematologické nebo biochemické reakce.

 

4.11     Ochranná(é) lhůta(y)

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: anthelmintika, praziquantel, kombinace.

ATCvet kód: QP52AA51.

 

5.1       Farmakodynamické vlastnosti

 

Přípravek je širokospektrální antihelmintikum obsahující účinné látky prazikvantel, pyrantel-embonát a fenbendazol. Je účinný proti všem běžným druhům tasemnic a hlístic u psů včetně některých vývojových stádií. Prazikvantel je nejúčinnější cestocidní látka používaná v humánní i ve veterinární medicíně se 100 % účinností proti Echinococcus granulosus. Pyrantel-embonát je vysoce účinný proti běžným druhům askarid (Toxocara canis, Toxascaris leonina) a ankylostomat (Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala) v dávce 5 mg/kg ž.hm., u psů s omezenou účinností proti trichuridům (Trichuris vulpis). Třetí účinnou látkou je fenbendazol, patřící do skupiny benzimidazolů, který je účinný proti trichuridům a také má synergický účinek mezi fenbendazolem a pyrantel-embonatem.

 

5.2       Farmakokinetické údaje

 

Prazikvantel se rychle a téměř úplně absorbuje z trávicího traktu. Je distribuován do všech orgánů což umocňuje jeho vysokou účinnost proti larválním stádiím i dospělcům cestod. Prazikvantel se rychle metabolizuje v inaktivní formu a vylučuje se zejména močí během 24 hodin po podání. Pyrantel-embonát se z intestinálního traktu absorbuje špatně, malé množství, které se vstřebá, se rychle metabolizuje a vyloučí. Fenbendazol se absorbuje poměrně málo, metabolizuje se na sulfoxid (oxfendazol) a deriváty sulfonu a eliminuje se zejména trusem.

 

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1       Seznam pomocných látek

 

Cetyl-palmitát

Monohydrát laktosy

Předbobtnalý škrob

Sodná sůl karboxymethylškrobu

Magnesium-stearát

Kvasnicový prášek

Prášek z prasečích jater

 

6.2       Hlavní inkompatibility

 

Neuplatňuje se.

 

6.3       Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Doba použitelnosti rozdělené tablety: 2 dny

 

6.4       Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte v suchu.

Zbylé nepoužité poloviny tablet vraťte zpět do blistru nebo stripu a uchovávejte v krabičce.

 

6.5       Druh a složení vnitřního obalu

 

2 nebo 8 tablet v laminovaných hliníkových blistrech (polyamid/hliník/PVC) s tepelně zatavenou hliníkovou fólií vložených do papírové krabičky.

2 tablety v laminovaných hliníkových stripech (hliníková fólie/polyethylen) vložených do papírové krabičky.

 

Velikosti balení:

 • 1 blistr se 2 tabletami
 • 2 blistry se 2 tabletami
 • 52 blistrů se 2 tabletami

 

 • 1 blistr s 8 tabletami
 • 13 blistrů s 8 tabletami
 • 25 blistrů s 8 tabletami

 

 • 5 stripů se 2 tabletami
 • 100 stripů se 2 tabletami

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6       Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o.

Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

 

 1. Registrační číslo(a)

 

96/074/20-C

 

 1. Datum registrace/ prodloužení registrace

 

 1. 12. 2020

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Prosinec 2020

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Platí pro balení:

 • 1 blistr se 2 tabletami
 • 2 blistry se 2 tabletami
 • 1 blistr s 8 tabletami
 • 5 stripů se 2 tabletami

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Platí pro balení:

 • 52 blistrů se 2 tabletami
 • 13 blistrů s 8 tabletami
 • 25 blistrů s 8 tabletami
 • 100 stripů se 2 tabletami

Hledat produkt

Zrušit filtr