DOMIDINE 10 mg/ml injekční roztok, pro koně a skot

Balení:
5 ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Detomidini hydrochloridum 10,0 mg (odpovídá 8,36 mg Detomidinum)
Detail:
Detomidini hydrochloridum 10,0 mg (odpovídá 8,36 mg Detomidinum)
Popis:
Sedace a slabá analgezie koní a skotu pro usnadnění vyšetření a ošetření, jako jsou například drobné chirurgické zákroky. K premedikaci před podáním injekčních nebo inhalační anestetik.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot, Kůň

Příbalová informace

DOMIDINE 10 mg/ml injekční roztok pro koně a skot
Detomidin hydrochlorid

Výrobce: Eurovet Animal Health B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Nizozemsko.

Držitel rozhodnutí: Eurovet Animal Health B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Nizozemsko.

Složení:

1 ml injekčního roztoku obsahuje: Detomidini hydrochloridum 10,0 mg, což odpovídá 8,36 mg Detomidinum.
Methylparahydroxybenzoát (E 218) 1,0 mg.

Popis přípravku:

Čirý a bezbarvý roztok.

Indikace:

Cílový druh zvířat: Koně a skot.

Sedace a slabá analgezie koní a skotu pro usnadnění vyšetření a ošetření, jako jsou například drobné chirurgické zákroky.

Detomidin lze použít k: – Vyšetření (např. endoskopie, rektální a gynekologická vyšetření, rentgenologické vyšetření).

– Menší chirurgické zákroky (např. ošetření poranění, zubů, šlach, excize kožních nádorů, ošetření struků).

– Před léčbou a medikací (např. žaludeční sonda, kování koní).

K premedikaci před podáním injekčních nebo inhalační anestetik.

Kontraindikace:

Nepoužívat u zvířat se srdečními abnormalitami nebo respiračním onemocněním.

Nepoužívat u zvířat s insuficiencí jater nebo selháním ledvin.

Nepoužívat u zvířat s celkovými zdravotními problémy (např. dehydratovaná zvířata).

Nepoužívat v kombinaci s butorfanolem u koní trpících kolikou. Viz také bod 4.7. a 4.8.

Viz rovněž Použití v průběhu březosti a laktace, a interakce s jinými léčivy.

Speciální upozornění:

Je třeba co nejpřesněji určit tělesnou hmotnost ošetřovaného zvířete, aby se zabránilo předávkování.

Nežádoucí účinky:

Podání detomidinu může způsobit následující nežádoucí účinky: bradykardii, přechodnou hypotenzi a/nebo hypertenzi, respirační depresi, vzácně hyperventilaci, nárůst hladiny glukózy v krvi, jako i u jiných sedativ může ve vzácných případech dojít k paradoxním reakcím (excitacím), ataxii.

U koní: srdeční arytmii, atrioventrikulární a sinoatriální blokádu.

U skotu: Inhibici motility bachoru, tympanii, paralýzu jazyka.

V dávkách vyšších než 40 mikrogramů/kg ž.hm.lze rovněž pozorovat následující příznaky: pocení, piloerekce a svalový třes, přechodný prolaps penisu u hřebců a valachů a mírná přechodná tympanie bachoru a zvýšená tvorba slin u skotu.

Ve velmi vzácných případech se u koní mohou objevit mírné příznaky koliky po podání alfa-2 sympatomimetik, protože látky této skupiny přechodně inhibují motilitu střev. Detomidin je zapotřebí předepisovat s opatrností u koní, u nichž se projevují příznaky koliky nebo zácpy.

Diuretický účinek je obvykle pozorován během 45-60 minut po léčbě.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Interakce:

Současné použití s jinými sedativy lze až po obeznámení se s upozorněními a bezpečnostními opatřeními dotčeného přípravku. Detomidin by se neměl používat v kombinaci se sympatomimetickými aminy, například adrenalinem, dobutaminem a efedrinem.

Současné používání některých potencovaných sulfonamidů může vyvolat srdečníarytmii s fatálním následkem. Nepoužívejte v kombinaci se sulfonamidy. Detomidin v kombinaci s ostatními sedativy a anestetiky by se měl používat opatrně, protože může dojít k aditivním/synergickým účinkům. Jestliže je anestézie vyvolána kombinací detomidinu a ketaminu před jejím udržováním halotanem, může dojít ke zpoždění účinků halotanu, a proto je zapotřebí zajistit, aby nedošlo k předávkování. Když se detomidin používá jakopremedikace před celkovou anestézií, přípravek může zpozdit nástup anestézie.

Studie kompatibility nebyly provedeny, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými veterinárními léčivými přípravky.

Těhotenství a laktace:

Nepoužívat během posledního trimestru březosti. Během březosti použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Dávkování:

Dávka                 Dávka              Stupeň                Nástup               Trvání účinku

mikrogramů/kg    ml/100 kg        sedace                účinku (min.)      (hod.)

koně   skot

10-20                  0,1-0,2             Lehká                 3-5       5-8           0,5-1

20-40                  0,2-0,4             Střední               3-5       5-8           0,5-1

Jestliže je vyžadována dlouhodobá sedace a analgezie, lze použít dávky v rozmezí 40-80 mikrogramů/kg ž.hm. Doba trvání účinku je až 3 hodiny.

V kombinaci s jiným přípravkem z důvodu zintenzivnění sedace nebo k premedikaci před celkovou anestézií lze používat dávky v rozmezí 10-30 mikrogramů/kg ž.hm.

Doporučuje se počkat 15 minut po podání detomidinu před zahájením plánovaného zákroku.

Způsob použití:

Intravenózní (i.v.) nebo intramuskulární (i.m.) podání. Přípravek je zapotřebí podávat pomalu.

Nástup účinku je rychlejší po intravenózním podání.

Je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost ošetřovaného zvířete, aby se zabránilo předávkování.

Předávkování:

V případě náhodného předávkování může dojít k srdečním arytmiím, hypotenzi, opožděnému znovunabytí vědomí a hluboké depresi CNS a respiračního systému. Pokud účinky detomidinu začaly ohrožovat život, doporučuje se podání alfa2-adrenergního antagonisty: například atipamezol v dávce 0,15 mg/kg ž.hm. pro koně a 0,03 mg/kg ž.hm. pro skot.

Upozornění:

Aby se zabránilo aspiraci potravy nebo slin, je zapotřebí skot udržovat během trvání účinku ve sternální poloze a hlava a krk by měla být níže než ležící zvíře.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Na začátku sedace, zejména u koní, může dojít k potácení a náhlému sklonění hlavy, ale koně zůstávají stát. Skot, zvláště mladý dobytek, může mít tendence si lehat. Z důvodu zamezení poranění je nutno pečlivě vybírat místo ošetřování. Skot by měl být během a po ošetření uložen do sternální polohy s hlavou a krkem umístěnou níž, aby se zabránilo aspiraci krmiva nebo slin. Zejména u koní by měla být přijata bezpečnostní opatření k prevenci sebepoškození. Detomidin je nutno předepisovat s opatrností u koní, u nichž se projevují známky koliky nebo zácpy.

Zvířata v šoku nebo s onemocněním jater nebo ledvin by měla být léčena pouze na základě posouzení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Kombinace detomidin/butorfanol by se neměla používat u koní s jaterním onemocněním nebo srdeční nepravidelností v anamnéze.

Doporučuje se nejméně 12 hodinové hladovění před anestézií.

Voda nebo krmení by nemělo být nabízeno léčeným zvířatům do odeznění účinku léčivého přípravku.

Detomidin by měl být použit u bolestivých zákroků pouze v kombinaci s analgetikem nebo lokálním anestetikem.

Během nástupu sedace by měla zvířata zůstat v klidném prostředí.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného pozření či sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO, neboť může dojít k útlumu (sedaci) a změnám krevního tlaku.

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky nebo sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte zasažené oko velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud s přípravkem manipuluje těhotná žena, je třeba, aby dodržovala zvýšenou obezřetnost, aby nedošlo k sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, protože by mohlo po náhodné systémové expozici dojít ke kontrakci dělohy a poklesu krevního tlaku plodu.

Informace pro lékaře:

Detomidin je agonista alpha-2 adrenergních receptorů, jehož toxicita může způsobovat klinické účinky zahrnující sedaci, útlum dýchání a koma, bradykardii, hypotenzi, suchost úst a hyperglykémii. Byly hlášeny rovněž komorové arytmie. Respirační a hemodynamické příznaky by měly být léčeny symtomaticky.

Uchovávání:

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Poznámka:

Jiné názvy v Evropě:

Domidine 10 mg/ml, injekční roztok.

Domidine vet. (Dánsko).

Domodin vet. (Švédsko, Finsko).

Detomidin hydrochlorid pro koně a skot.

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku po EXP.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpady, který pochází z těchto veterinárních léčivých přípravků, musí být likvidovány podle místních právních předpisů.

Balení:

5, 10 nebo 20 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Ochranná lhůta:

Maso koní: 2 dny.

Mléko klisen: 12 hodin.

Maso skotu: 2 dny.

Mléko krav: 12 hodin.

Použití, exspirace: Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Po prvním propíchnutí (otevření) obalu stanovte datum, do kdy je zapotřebí zlikvidovat zbylý přípravek a to na základě doby použitelnosti po prvním otevření, která je uvedena v této příbalové informaci. Toto datum likvidace je zapotřebí napsat na příslušné místo na obalu.

Datum zpracování: 4.7.2012

Hledat produkt

Zrušit filtr