EQUIPALAZONE 1 g perorální pasta

Balení:
36 g
Léková forma:
Perorální pasta
Aktivní látka:
Phenylbutazonum 1g v 1 dávce (6g)
Detail:
Phenylbutazonum 1g
Popis:
Analgetikum, antipyretikum a antiflogistikum. Léčba muskuloskeletálních onemocnění koní a poníků (laminitidy, bursitidy, karpitidy), omezení postchirurgického edemu měkkých tkání.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kůň

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

 

1.         JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci

Dechra Limited, Dechra House, Jamage Industrial Estate, Talke Pits, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST7 1XW, Velká Británie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Dales Pharmaceuticals,Snaygill Industrial Estate,Keighley Road,Skipton,North Yorkshire,BD232RW,UK

 

2.         NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Equipalazone 1g perorální pasta

Phenylbutazonum

 

3.         OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

1 dávka (6 g) obsahuje:

Léčivá látka                                      

Phenylbutazonum                                 1 g                          

 

Pomocné látky:

Sodná sůl methylparabenu                   6 mg                        

Sodná sůl propylparabenu                   1,5 mg                     

 

Přípravek je našedlá až nažloutlá pasta.

 

4.         INDIKACE

 

Léčba muskuloskeletálních onemocnění koní a poníků tam, kde protizánětlivý a analgetický účinek fenylbutazonu může přispět úlevě od zánětu a bolesti (např. osteoartritida, akutní a chronická laminitida, bursitida, karpitida) a ke snížení postchirurgické reakce měkkých tkání.

 

5.         KONTRAINDIKACE

 

Terapeutický index fenylbutazonu je nízký. Nepřekračujte uvedené dávkování ani délku terapie. Neaplikujte spolu s jinými nesteroidními protizánětlivými prostředky ani do 24 hodin.

Onemocnění srdce, ledvin a jater, dyskrazie krve, hypersenzitivita, gastrointestinální ulcerace a krvácení.

 

6.         NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Nesteroidní antiflogistika inhibují fagocytózu, proto v případě bakteriálního zánětu je třeba léčbu doplnit o odpovídající antibiotika.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři

 

7.         CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Koně, poníci

 

 

8.         DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Pouze pro perorální podání.

Každé označení dílku (dvakrát otočení pístem) odpovídá jedné dávce (tj.1g fenylbutazonu)

 

Kůň 450 kg.ž.hm.(1000 lb).- aplikujte 2 dávky 2 x denně první den (ekvivalent 8,8 mg/kg/den) a dále 1 dávku 2 x denně po dobu dalších 4 dnů (ekvivalent 4,4 mg/kg/den) a poté 1 dávku denně nebo obden je dostatečnou dávkou pro koně(2,2 mg/kg/den)

Poník 225 kg ž.hm.(500 lb).1 dávka obden  (4,4 mg fenylbutazonu/kg)

 

Odstraňte krycí čepičku, otočte pístem na požadovanou dávku a aplikujte co nejdále na kořen jazyka. Znovu uzavřete. Skladujte na chladném místě.

 

Zabraňte kontaminaci během aplikace.

 

Ukončete léčbu pokud se efekt nedostaví během  4 až 5 dnů.

 

 

 

9.         POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Odstraňte krycí čepičku, otočte pístem na požadovanou dávku a aplikujte co nejdále na kořen jazyka. Znovu uzavřete. Skladujte na chladném místě.

 

Zabraňte kontaminaci během aplikace.

 

 

10.       OCHRANNÁ LHŮTA

 

Nepoužívat u koní a poníků, jejichž maso a mléko je určeno k lidskému konzumu.

 

 

11.       ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu..

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu

 

12.       ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

S přípravkem je třeba zacházet opatrně, aby se předešlo náhodnému požit nebo styku s pokožkou. V případě kontaktu s pokožkou nebo vniknutí do oka je třeba zasažené místo řádně opláchnout vodou. V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc         a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Doporučení lékaři:Výplach žaludku (vomitus u dětí) je třeba provést okamžitě. Vhodná je aplikace živočišného uhlí. Dále se doporučuje symptomatická léčba.

 

13.       ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

14.       DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2010

 

15.       DALŠÍ INFORMACE

 

Ukončete léčbu, pokud nenastane zlepšení během 4 až 5 dnů. Efekt léčby přetrvává po dobu minimálně tří následujících dnů. To je třeba vzít v úvahu při posuzování zdravotního stavu

Použití u zvířat ve věku do 6 týdnů a u starých jedinců může vyvolat další rizika. Jestliže se použití nemůžeme vyhnout,  dávkování by mělo být sníženo a měl by být sledován zdravotní stav.

Nepoužívejte u dehydratovaných, hypovolemických a hypotenzních zvířat z důvodu možnosti zvýšené toxicity.

Nedoporučuje se používat žádná léčiva s obsahem nesteroidních antiflogistik, jež inhibují syntezu prostaglandinů u zvířat v celkové narkóze až do jejího úplného odeznění.

Reakce na dlouhodobou terapii je třeba monitorovat v pravidelných intervalech veterinárním lékařem.

Bezpečnost použití fenylbutazonu v březosti nebyla stanovena. Nebyl zjištěn žádný vliv na nepravidelnost cyklu u klisen.

Použití fenylbutazonu by se mělo zabránit, pokud je to možné, zvláště v prvním trimestru.

 

Některá nesteroidní antiflogistika se mohou silně vázat na plasmatickou bílkovinu a působit tak konkurenčně vůči jiným substancím se stejnou vlastností. Výsledkem může být změna poměrů v krvi, jež může vést až k toxicitě.

U zvířat, kterým jsou podávána nesteroidní antiflogistika může další podávání kortikosteroidů zvýšit možnost ulcerace GI.

Nepodávejte současně látky s potenciálně neurotoxickým účinkem (aminoglykosidy)

 

Některé organizace (vč. Jockey Clubu) považují fenylbutazon za nepovolenou látku z pohledu dostihového. Proto použití fenylbutazonu u dostihových koní může být použito pouze v souladu s odpovídajícími dostihovými orgány.

 

Pouze pro zvířata

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

www.cymedica.com

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr