MELOVEM 30 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

Balení:
100ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Meloxicamum
Detail:
Meloxicamum
Popis:
Nesteroidní protizánětlivé a protirevmatické přípravky pro skot a prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot

Příbalová informace

 

Melovem 30 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE
NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci
Dopharma Research B.V.
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer
NIZOZEMSKO

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Dopharma B.V.
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer
NIZOZEMSKO

 

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Melovem 30 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata
Meloxicamum

 

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Jedem ml obsahuje:
Léčivá látka:
Meloxicamum 30 mg
Pomocné látky:
Benzylalkohol 20 mg
Čirý, nažloutlý roztok.

 

4. INDIKACE
Skot:
K léčbě akutních respiratorních infekcí u skotu v kombinaci s příslušnou terapií antibiotiky ke
zmírnění klinických příznaků.
K léčbě diarei u telat starších jednoho týdne a u mladého, nelaktujícího skotu, v kombinaci s perorální
rehydratační terapií ke zmírnění klinických příznaků.
K podpůrné léčbě akutní mastitidy v kombinaci s terapií antibiotiky.
Na úlevu pooperačních bolestí následujících po odrohování telat.
Prasata:
K léčbě neinfekčních poruch pohybového aparátu ke zmírnění příznaků kulhání a zánětu.
K podpůrné léčbě puerperální septikémie a toxémie (syndrom mastitis-metritis-agalakcie), s
příslušnou terapií antibiotiky.

 

5. KONTRAINDIKACE
Nepoužívat u zvířat s narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin a s onemocněním s krvácením nebo
kde jde o ulcerogenní gastrointestinální změny.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.
K léčbě diarei u skotu nepoužívat u zvířat mladších než jeden týden.

 

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
U skotu a prasat je podkožní a intramuskulární aplikace přípravku, dobře snášena; v klinických
studiích došlo u méně než 10% zvířat pouze k slabému přechodnému otoku v místě injekce po
subkutánním podání.
Ve velmi vzácných případech se může objevit pseudoanafylaktická reakce, která může být vážná (i
fatální) a je nutno ji léčit symptomaticky.
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)
– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)
– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)
– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)
– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Skot a prasata

 

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Skot:
Jednorázová podkožní injekce v dávce 0,5 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj.2,5 ml na 150 kg živé
hmotnosti), podle potřeby v kombinaci s léčbou antibiotiky nebo s odpovídající perorální rehydratační
terapií.
Prasata:
Jednorázová intramuskulární injekce v dávce 0,4 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj. 2,0 ml na 150
kg živé hmotnosti), podle potřeby v kombinaci s příslušnou léčbou antibiotiky. Je-li to zapotřebí, lze
za 24 hodin aplikovat druhou dávku meloxikamu.

 

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
V průběhu použití zabraňte kontaminaci.
Při léčbě skupiny zvířat používejte odběrovou jehlu, aby se zabránilo nadměrnému propichování
zátky. Maximální počet propíchnutí by měl být omezen na 20.

10. OCHRANNÁ LHŮTA
Skot:
Maso: 15 dní
Mléko: 5 dní
Prasata:
Maso: 5 dní

 

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Po prvním otevření spotřebujte do 28 dní.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce a
lahvi po EXP.

 

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Podání přípravku Melovem telatům 20 minut před odrohováním mírní pooperační bolesti. Samotný
přípravek Melovem neposkytne v průběhu procesu odrohování dostatečnou úlevu od bolesti. Pro
dosaţení adekvátní úlevy od bolesti během operace je zapotřebí souběţné medikace vhodnými
analgetiky.
Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Dojde-li nežádoucím reakcím, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem.
Nepoužívat k léčbě silně dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, která vyžadují
parenterální rehydrataci, protože je zde potenciální riziko renální toxicity.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti.
Lidé se známou přecitlivělostí na nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID) by se měli vyhnout
kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou
pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Březost a laktace
Lze použít během březosti a laktace.
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Neaplikovat současně s glukokortikosteroidy, s jinými nesteroidními protizánětlivými přípravky nebo
s antikoagulačními látkami.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)
V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickou léčbu.

 

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.
Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

Hledat produkt

Zrušit filtr