Onsior

Balení:
6mg/30tbl, 10mg, 12mg, 40mg/28tbl
Léková forma:
Tableta
Aktivní látka:
Robenacoxibum
Detail:
Popis:
K léčbě bolesti a zánětu spojených s akutními nebo chronickými muskuloskeletálními onemocněními u koček. Ke snížení středně silné bolesti a zánětu spojených s ortopedickou operací u koček.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kočka
 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Onsior 6 mg tablety pro kočky

 

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Každá tableta obsahuje:

 

Léčivá látka:

 

Robenacoxibum  6 mg

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Tableta.

 

Kulaté, béžové až hnědé tablety, na jedné straně s vyraženým „NA“ a na druhé s „AK“.

 

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Cílové druhy zvířat

 

Kočky.

 

4.2    Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

K léčbě bolesti a zánětu spojených s akutními nebo chronickými muskuloskeletálními onemocněními u koček.

 

Ke snížení středně silné bolesti a zánětu spojených s ortopedickou operací u koček.

 

4.3    Kontraindikace

 

Nepoužívat u koček trpících vředovou chorobou žaludku a střev.

 

Nepoužívat současně s kortikosteroidy nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID).

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

 

Nepoužívat během březosti a laktace (viz bod 4.7).

 

4.4    Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Nejsou.

 

4.5     Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u koček s hmotností nižší než 2,5 kg nebo mladších než 4 měsíce.

 

Použití u koček s narušenou funkcí srdce, ledvin nebo jater, u dehydratovaných koček, nebo u koček hypovolemických, či s nízkým krevním tlakem může být spojeno s dalšími riziky. Pokud se použití nelze vyhnout, pak tyto kočky vyžadují pečlivý monitoring.

 

Odpověď na dlouhodobou léčbu by měla být pravidelně monitorována veterinárním lékařem.

 

 

2

 

Klinické studie ukázaly, že robenakoxib byl u většiny koček dobře snášen až po dobu 12 týdnů.

 

Tento veterinární léčivý přípravek používejte pod přísným dohledem veterináře v případě koček

 

s rizikem vředové choroby žaludku a střev, nebo pokud zvíře již dříve prokázalo nesnášenlivost jiných NSAID.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům Po použití přípravku si umyjte ruce.

 

Náhodné pozření u malých dětí zvyšuje riziko nežádoucích účinků NSAID. V případě náhodného pozření , vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

U těhotných žen, zvláště před porodem, zvyšuje dlouhodobý styk přípravku s pokožkou riziko předčasného uzavření ductus arteriosus u plodu.

 

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

V klinických studiích při léčbě trvající až šest dnů byly často zaznamenány lehký a přechodný průjem, měkká stolice nebo zvracení. Ve velmi vzácných případech je možno pozorovat letargii. V terénních studiích u koček s chronickým muskuloskeletálním onemocněním při léčbě trvající až 12 týdnů bylo velmi často zaznamenáno zvracení a často nechutenství, průjem, letargie a nevhodná defekace, se stejnou frekvencí u koček léčených Onsiorem a placebem.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

 

 • velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

 

 • časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

 

 • neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

 

 • vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

 

 • velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

 

4.7    Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Nepoužívat během březosti a laktace, protože nebyla stanovena bezpečnost robenakoxibu pro použití během březosti a laktace nebo u chovných koček.

 

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce Onsior nesmí být podáván v kombinaci s jinými NSAID nebo glukokortikoidy.

 

Předchozí léčba s jinými protizánětlivými léky může vyvolat další nebo zvýšené nežádoucí účinky, proto musí být před začátkem léčby s Onsiorem dodrženo období bez léčby obdobnými látkami po dobu nejméně 24 hodin. Nicméně délka období bez léčby musí být zohledněna podle farmakokinetických vlastností již dříve aplikovaných přípravků.

 

Souběžná léčba léky ovlivňujícími průtok ledvinami, např. diuretika nebo inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE), by měla podléhat klinickému dohledu. U zdravých koček léčených nebo neléčených diuretikem furosemidem nebylo souběžné podávání Onsioru a ACE inhibitoru benazeprilu po dobu 7 dní spojeno s jakýmkoli negativním účinkem na koncentraci aldosteronu

 

v plazmě, na aktivitu reninu v plazmě nebo na rychlost glomerulární filtrace. Obecně neexistují žádné údaje o bezpečnosti v cílové populaci a také žádné údaje o účinnosti pro kombinovanou léčbu robenakoxibem a benazeprilem.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Protože anestetika mohou ovlivnit prokrvení ledvin, je třeba zvážit parenterální dodávání tekutin v průběhu zákroku, aby se zamezilo možným ledvinovým komplikacím způsobeným podáváním NSAID v souvislosti s chirurgickým zákrokem.

 

Vyhněte se souběžnému podávání potenciálně nefrotoxických látek, které by mohly zvyšovat riziko nefrotoxicity.

 

Souběžné podávání jiných léčivých látek s vysokým stupněm vazby na proteiny může konkurovat robenakoxibu při navázání, což může vyvolat toxické účinky.

 

4.9    Podávané množství a způsob podání

 

Pro perorální podání.

 

Podávejte samotné nebo s malým množstvím potravy. Tablety Onsior se snadno podávají a většina koček je přijímá velmi dobře. Tablety nerozdělujte nebo rozdrolujte.

 

Doporučená dávka robenakoxibu je 1 mg/kg živé hmotnosti v rozmezí 1–2,4 mg/kg. Měl by se podávat následující počet tablet jednou denně ve stejnou dobu každý den.

 

Živá hmotnost (kg) Počet tablet
2,5 až < 6 1 tableta
6 až 12 2 tablety

 

Akutní muskuloskeletální onemocnění: Léčba po dobu až 6 dní.

 

Chronická muskuloskeletální onemocnění: Délka léčby by měla být stanovena individuálně. Viz bod 4.5.

 

Klinická odpověď na léčbu je za normálních okolností viditelná za 3–6 týdnů. Léčba by měla být přerušena, pokud po 6 týdnech není patrné klinické zlepšení.

 

Ortopedická operace:

 

Podejte jako jednorázovou perorální léčbu před ortopedickou operací.

 

Premedikace by se měla provést pouze v kombinaci s analgezií butorfanolem. Tableta(y) by se měla(y) podávat bez potravy minimálně 30 minut před operací.

 

Po operaci je možno pokračovat v léčbě jednou denně až po následující dva dny. Je-li to nezbytné, doporučuje se dodatečná analgetická léčba opiáty.

 

Střídavé používání přípravku Onsior tablety a Onsior injekční roztok bylo testováno u cílových zvířat v bezpečnostní studii a ukázalo se, že je u koček velmi dobře snášeno.

 

U koček se může střídat použití přípravku Onsior ve formě injekcí nebo tablet v souladu indikací a pokyny pro použití schválenými pro každou lékovou formu. Léčba by neměla překročit jednu dávku (tabletu nebo injekci) denně. Upozorňujeme, že dávky pro každou lékovou formu jsou odlišné.

 

4.10  Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

U zdravých mladých koček ve věku 7–8 měsíců nevykazoval robenakoxib podávaný perorálně

 

ve vysokých dávkách (4, 12 nebo 20 mg/kg/denně po dobu 6 týdnů) žádné příznaky toxicity zahrnující příznaky gastrointestinální, ledvinové nebo jaterní toxicity a neovlivňoval dobu krvácení.

 

U zdravých mladých koček ve věku 7–8 měsíců byl robenakoxib (Onsior tablety) perorálně podávaný v dávkách až do 5násobku maximální doporučené dávky (2,4 mg, 7,2 mg, 12 mg robenakoxibu/kg živé hmotnosti) po dobu 6 měsíců dobře snášen. U léčených zvířat bylo pozorováno snížení živé

 

 

4

 

hmotnosti. U skupiny zvířat, kterým byla podávána vysoká dávka, se snížila hmotnost ledvin, která byla sporadicky spojena s renální tubulární degenerací/regenerací, ale neodpovídala příznakům renální dysfunkce u klinických patologických parametrů.

 

Střídavé používání přípravku Onsior tablety a Onsior injekční roztok u koťat starých 4 měsíce v dávkách do 3násobku maximální doporučené dávky (2,4 mg, 4,8 mg, 7,2 mg robenakoxibu/kg živé hmotnosti perorálně a 2,0 mg, 4,0 mg a 6,0 mg robenakoxibu/kg subkutánně) vedlo k zvýšení četnosti na dávce závislého sporadického otoku v místě vpichu a malého až lehkého subakutního/chronického zánětu podkoží. V laboratorních studiích bylo pozorováno na dávce závislé zvýšení QT intervalu, snížení srdeční frekvence a s tím spojené zvýšení dechové frekvence. Nebyl pozorován žádný významný vliv na živou hmotnost, dobu krvácení nebo příznaky toxicity na gastrointestinální trakt, ledviny nebo játra.

 

Ve studiích s předávkováním prováděným u koček došlo ke zvýšení QT intervalu. Biologická významnost zvýšení QT intervalu mimo normální změny pozorované po předávkování robenakoxibem není známá. Po jednorázovém intravenózním podání robenakoxibu v dávce 2 nebo 4 mg/kg zdravým kočkám v anestezii nebyly pozorovány žádné změny QT intervalu.

 

Podobně jako u jiných NSAID může předávkování u přecitlivělých nebo nemocí oslabených koček způsobit gastrointestinální, ledvinovou nebo jaterní toxicitu. Specifická antidota nejsou. Je doporučována symptomatická a podpůrná léčba, která by měla zahrnovat podávání gastrointestinálních protektiv a infúzi izotonického fyziologického roztoku.

 

4.11  Ochranná(é) lhůta(y)

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: Antiflogistické a antirevmatické přípravky, nesteroidní látky, koxiby.

 

ATCvet kód: QM01AH91

 

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

 

Robenakoxib je nesteroidní antiflogistikum (NSAID) ze skupiny koxibů. Jde o silný a selektivní inhibitor enzymu cyklooxygenázy 2 (COX-2). Enzym cyklooxygenáza (COX) je přítomna ve dvou formách. COX-1 je konstitutivní forma a má ochranné funkce, např. pro gastrointestinální trakt

 

a ledviny. COX-2 je indukovatelnou formou enzymu, která zodpovídá za tvorbu mediátorů včetně PGE2, který způsobuje bolest, zánět nebo horečku.

 

Při krevní zkoušce in vitro u koček prokázal robenakoxib 500krát vyšší selektivitu vůči COX-2 (IC50 0,058 μM) ve srovnání s COX-1 (IC50 28,9 μM). Při dávce 1–2 mg/kg živé hmotnosti způsobily tablety robenakoxibu u koček zřetelnou inhibici aktivity COX-2 a neovlivnily COX-1 aktivitu.

Na model zánětu u koček působilo injekční podání robenakoxibu analgeticky, protizánětlivě

 

a antipyreticky s rychlým nástupem účinku (0,5 hod.). Při klinických zkouškách u koček tablety robenakoxibu snižovaly bolest a zánět spojený s akutními muskuloskeletálními onemocněními a snižovaly potřebu naléhavé péče, pokud byly podávány jako premedikace v případě ortopedické operace, v kombinaci s opiáty. Ve dvou klinických studiích u koček (převážně chovanými v bytě) s chronickým muskuloskeletálním onemocněním (CMSD) robenakoxib zvýšil aktivitu a zlepšil subjektivní skóre aktivity, chování, kvalitu života, temperament a štěstí koček. Rozdíly mezi skupinou koček léčenou robenakoxibem a placebem byl významný (P<0,05) podle konkrétních výsledků hodnocených klienty, ale nedosáhl významu (P=0,07) u indexu muskuloskeletální bolesti koček.

 

V klinických studiích bylo 10 z 35 koček s chronickým muskuloskeletálním onemocnění m (CMSD) vyhodnoceno jako signifikantně aktivnějších při léčbě robenakoxibem po dobu tří týdnů ve srovnání

 

 

5

 

se stejnými kočkami, které byly léčeny placebem. Dvě kočky byly aktivnější, když dostávaly placebo a u zbývajících 23 koček nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v účinnosti mezi léčbou robenakoxibem a placebem.

 

5.2    Farmakokinetické údaje

 

Absorpce

 

Po perorálním podání tablety robenakoxibu bez potravy v dávce přibližně 2 mg/kg byla maximální koncentrace v krvi dosažena v čase Tmax 0,5 hod., v koncentraci Cmax 1159 ng/ml a s AUC

 

1337 ng·h/ml. Podání třetiny denní dávky potravy spolu s tabletou robenakoxibu nevyvolalo změny hodnot Tmax (0,5 h), Cmax (1201 ng/ml) nebo AUC (1383 ng·h/ml). Podání celé denní dávky potravy nevyvolalo zpoždění Tmax (0,5 h), zato však nižší Cmax (691 ng/ml) a mírně nižší AUC (1069 ng·h/ml). Systémová biologická dostupnost robenakoxibu byla bez potravy 49 %.

 

Distribuce

 

Robenakoxib má relativně malý distribuční objem (Vss 190 ml/kg) a je ve vysoké míře vázán na plazmatické proteiny (> 99 %).

 

Biotransformace

 

U koček je robenakoxib ve velké míře metabolizován v játrech. Kromě jednoho laktamového metabolitu nejsou další metabolity u koček známé.

 

Eliminace

 

Robenakoxib se z krve rychle odbourává (CL 0,44 l/kg/h) s eliminačním t1/2 1,1 h po intravenózním podání. Po perorálním podání byl konečný biologický poločas 1,7 h. Robenakoxib setrvává déle

 

a ve vyšších koncentracích na místech zánětu než v krvi. Robenakoxib se vylučuje především žlučovými cestami (~ 70 %) než ledvinami (~ 30 %). Farmakokinetické vlastnosti robenakoxibu se u samců a samic neliší.

 

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek

 

Práškové kvasnice

 

Mikrokrystalická celulóza

 

Povidon (K-30)

 

Krospovidon

 

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

 

Magnesium-stearát

 

6.2    Hlavní inkompatibility

 

Neuplatňuje se.

 

6.3    Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky.

 

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

 

 

 

 

 

 

 

6

 

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

 

Kartónová krabička obsahuje 1, 2, 5 nebo 10 Al/Al blistrů. Každý blistr obsahuje 6 tablet.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6     Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco GmbH

 

Heinz-Lohmann-Str. 4

 

27472 Cuxhaven

 

Německo

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/2/08/089/001-003

 

EU/2/08/089/021

 

 

 1. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

Datum registrace: 16/12/2008

 

Datum posledního prodloužení: 8/11/2013

 

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

 

 

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ Neuplatňuje se.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Onsior 5 mg tablety pro psy

 

Onsior 10 mg tablety pro psy

 

Onsior 20 mg tablety pro psy

 

Onsior 40 mg tablety pro psy

 

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Každá tableta obsahuje:

 

Léčivá látka:

 

Tablety 5 mg:                     Robenacoxibum 5 mg

 

Tablety 10 mg:                  Robenacoxibum 10 mg

 

Tablety 20 mg:                  Robenacoxibum 20 mg

 

Tablety 40 mg:                  Robenacoxibum 40 mg

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Tableta.

 

Kulaté, béžové až hnědé tablety na jedné straně s vyraženým „NA“ a s následujícím vyraženým označením na straně druhé:

 

Tableta 5 mg:         AK

 

Tableta 10 mg:      BE

 

Tableta 20 mg:     CD

 

Tableta 40 mg:     BCK

 

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Cílové druhy zvířat

 

Psi.

 

4.2    Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

K léčbě bolesti a zánětu spojených s chronickou osteoartritidou u psů.

 

K léčbě bolesti a zánětu spojených s operací měkkých tkání u psů.

 

4.3    Kontraindikace

 

Nepoužívat u psů trpících vředovou chorobou žaludku a střev nebo jaterním onemocněním.

 

Nepoužívat současně s kortikosteroidy nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID).

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

 

Nepoužívat během březosti a laktace (viz bod 4.7).

 

4.4     Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

V klinických studiích u psů s osteoartritidou byla zaznamenána u 10–15% psů nepřiměřená reakce na léčbu.

 

 

 

 

8

 

4.5     Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u psů s hmotností nižší než 2,5 kg nebo mladších než 3 měsíce.

 

Při dlouhodobé léčbě je nutné sledovat hladinu jaterních enzymů na začátku léčby, např. po 2, 4 a 8 týdnech. Poté se doporučuje pokračovat v pravidelném sledování, např. po 3–6 měsících. Léčba by měla být přerušena, pokud markantně stoupne aktivita jaterních enzymů nebo pokud se u psa projevují klinické příznaky jako anorexie, apatie nebo zvracení v kombinaci se zvýšenou hladinou jaterních enzymů.

 

Použití u psů s narušenou funkcí srdce, ledvin nebo jater, u dehydratovaných, hypovolemických psů, nebo u psů s nízkým krevním tlakem může být spojeno s dalšími riziky. Pokud se použití nelze vyhnout, pak tito psi vyžadují pečlivý monitoring.

 

Tento veterinární léčivý přípravek používejte pod přísným dohledem veterináře v případě psů

 

s rizikem vředové choroby žaludku a střev, nebo pokud zvíře již dříve prokázalo nesnášenlivost jiných

 

NSAID.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům Po použití přípravku si umyjte ruce.

 

V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Náhodné pozření u malých dětí zvyšuje riziko nežádoucích účinků

 

NSAID.

 

U těhotných žen, zvláště před porodem, zvyšuje dlouhodobý styk přípravku s pokožkou riziko předčasného uzavření ductus arteriosus u plodu.

 

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Velmi často byly zaznamenány nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt, avšak většina případů byla lehčího charakteru a k zotavení došlo bez léčby. Velmi časté bylo zvracení a měkká stolice, častá byla snížená chuť k příjmu potravy a průjem, výskyt krve ve stolici byl neobvyklý.

 

U psů nebyla pozorována zvýšená aktivita jaterních enzymů při léčbě kratší než 2 týdny. Přesto byla při dlouhodobé léčbě zvýšená aktivita jaterních enzymů častá. V mnohých případech se neprojevily žádné klinické příznaky a další léčbou došlo ke stabilizaci nebo snížení aktivity jaterních enzymů.

 

Zvýšení aktivity jaterních enzymů spojené s klinickými příznaky anorexie, apatie nebo zvracení bylo neobvyklé. Ve velmi vzácných případech je možno pozorovat letargii.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

 

 • velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

 

 • časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

 

 • neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

 

 • vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

 

 • velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

 

4.7     Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Nepoužívat během březosti a laktace, protože nebyla stanovena bezpečnost robenakoxibu pro použití během březosti a laktace nebo u chovných psů.

 

 

 

9

 

4.8     Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Onsior nesmí být podáván v kombinaci s jinými NSAID nebo glukokortikoidy. Předchozí léčba s jinými protizánětlivými léky může vyvolat další nebo zvýšené nežádoucí účinky, proto musí být před začátkem léčby s Onsiorem dodrženo období bez léčby obdobnými látkami po dobu nejméně 24 hodin. Nicméně délka období bez léčby musí být zohledněna podle farmakokinetických vlastností již dříve aplikovaných přípravků.

 

Souběžná léčba léky ovlivňujícími průtok ledvinami, např. diuretika nebo inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE), by měla podléhat klinickému dohledu. U zdravých psů léčených nebo neléčených diuretikem furosemidem nebylo souběžné podávání Onsioru a ACE inhibitoru benazeprilu po dobu 7 dní spojeno s jakýmkoli negativním účinkem na koncentraci aldosteronu v moči, na aktivitu reninu v plazmě nebo na rychlost glomerulární filtrace. Obecně neexistují žádné údaje o bezpečnosti v cílové populaci a také žádné údaje o účinnosti pro kombinovanou léčbu robenakoxibem a benazeprilem.

 

Vyhněte se souběžnému podávání potenciálně nefrotoxických látek, které by mohly zvyšovat riziko nefrotoxicity.

 

Souběžné podávání jiných léčivých látek s vysokým stupněm vazby na proteiny může konkurovat robenakoxibu při navázání, což může vyvolat toxické účinky.

 

4.9     Podávané množství a způsob podání

 

Pro perorální podání.

 

Nepodávejte s krmivem, protože klinické pokusy prokázaly lepší účinnost robenakoxibu při léčbě osteoartritidy, pokud je podáván nalačno nebo minimálně 30 minut před nebo po krmení.

 

Tablety Onsior jsou ochucené a většina psů je přijímá dobrovolně. Tablety nerozdělujte nebo rozdrolujte.

 

Osteoartritida: Doporučená dávka robenakoxibu je 1 mg/kg živé hmotnosti v rozmezí 1–2 mg/kg.

 

Podávejte jednou denně ve stejnou dobu podle následující tabulky.

 

Počet tablet na léčbu osteoartritidy podle síly a živé hmotnosti

 

Živá hmotnost (kg) Počet tablet podle síly
5 mg 10 mg 20 mg 40 mg
2,5 až < 5 1 tableta
5 až < 10 1 tableta
10 až < 20 1 tableta
20 až < 40 1 tableta
40 až 80 2 tablety

 

Klinická odpověď se běžně dostaví během týdne. Léčba by měla být přerušena po 10 dnech, pokud nedošlo k patrnému klinickému zlepšení.

 

Pro dlouhodobou léčbu lze, pokud došlo ke klinické odpovědi, přizpůsobit dávkování Onsioru k nejnižší účinné individuální dávce. Přitom je třeba zvážit, že stupeň bolesti a zánětu spojený s chronickou osteoartritidou se může v průběhu času měnit. Veterinární lékař musí mít zvíře pod pravidelným dohledem.

 

 

 

10

 

Operace měkkých tkání: Doporučená dávka robenakoxibu je 2 mg/kg živé hmotnosti v rozmezí 2– 4 mg/kg. Podejte jako jednorázovou perorální léčbu před operací měkkých tkání . Tableta(y) by se měla(y) podávat bez potravy minimálně 30 minut před operací.

 

Po operaci je možno pokračovat v léčbě jednou denně až po následující dva dny.

 

Počet tablet při operaci měkkých tkání podle síly a živé hmotnosti

 

Živá hmotnost (kg) Počet tablet podle síly
5 mg 10 mg 20 mg 40 mg
2,5 1 tableta
> 2,5 až < 5 1 tableta
5 až < 10 1 tableta
10 až < 20 1 tableta
20 až < 40 2 tablety
40 až < 60 3 tablety
60 až 80 4 tablety

 

Střídavé používání přípravku Onsior tablety a Onsior injekční roztok bylo testováno u cílových zvířat v bezpečnostní studii a ukázalo se, že je u psů velmi dobře snášeno.

 

U psů se může střídat použití přípravku Onsior ve formě injekcí nebo tablet v souladu indikací a pokyny pro použití schválenými pro každou lékovou formu. Léčba by neměla překročit jednu dávku (tabletu nebo injekci) denně. Upozorňujeme, že dávky pro každou lékovou formu mohou být odlišné.

 

4.10  Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

U zdravých psů ve věku 5–6 měsíců nevykazoval robenakoxib podávaný perorálně ve vysokých dávkách (4, 6 nebo 10 mg/kg/denně po dobu 6 měsíců) žádné příznaky toxicity zahrnující příznaky gastrointestinální, ledvinové nebo jaterní toxicity a neovlivňoval dobu krvácení. Robenakoxib nepůsobí nepříznivě na chrupavky a klouby.

 

Podobně jako u jiných NSAID může předávkování u přecitlivělých nebo nemocí oslabených psů způsobit gastrointestinální, ledvinovou nebo jaterní toxicitu. Specifická antidota nejsou. Je doporučována symptomatická a podpůrná léčba, která by měla zahrnovat podávání gastrointestinálních protektiv a infúzi izotonického fyziologického roztoku.

 

Střídavé používání přípravku Onsior tablety a Onsior injekční roztok u psů kříženců v dávkách do 3násobku maximální doporučené dávky (2,0 mg, 4,0 mg a 6,0 mg plus 4,0 mg, 8,0 mg a 12,0 mg robenakoxibu/kg živé hmotnosti perorálně a 2,0 mg, 4,0 mg a 6,0 mg robenakoxibu/kg subkutánně) vedlo ke vzniku na dávce závislého otoku, erytému, zesílení kůže a kožního vředu v místě podkožního podání a vzniku zánětu, překrvení nebo krvácenin v oblasti dvanácterníku, lačníku a slepého střeva. Nebyl pozorován žádný významný vliv na živou hmotnost, dobu krvácení nebo příznaky toxicity na ledviny nebo játra.

 

4.11  Ochranná(é) lhůta(y)

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: Antiflogistické a antirevmatické přípravky, nesteroidní látky, koxiby.

 

ATCvet kód: QM01AH91

 

 

 

 

 

11

 

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

 

Robenakoxib je nesteroidní antiflogistikum (NSAID) ze skupiny koxibů. Jde o silný a selektivní inhibitor enzymu cyklooxygenázy 2 (COX-2). Enzym cyklooxygenáza (COX) je přítomna ve dvou formách. COX-1 je konstitutivní forma a má ochranné funkce, např. pro gastrointestinální trakt

 

a ledviny. COX-2 je indukovatelnou formou enzymu, která zodpovídá za tvorbu mediátorů včetně PGE2, který způsobuje bolest, zánět nebo horečku.

 

Při krevní zkoušce in vitro u psů prokázal robenakoxib 140krát vyšší selektivitu vůči COX-2 (IC50 0,04 μM) ve srovnání s COX-1 (IC50 7,9 μM). Perorální dávky robenakoxibu v množství 0,5–4 mg/kg živé hmotnosti způsobily u psů zřetelnou inhibici aktivity COX-2 a neovlivnily COX-1 aktivitu.

 

V doporučených dávkách proto tablety s robenakoxibem neovlivňují hladinu COX-1 u psů. Na model zánětu u psů působilo perorální podání robenakoxibu u psů analgeticky a protizánětlivě v jednorázové perorální dávce od 0,5 do 8 mg/kg, s ID50 0,8 mg/kg a s rychlým nástupem účinku (0,5 h).

 

Při klinických zkouškách u psů snižoval robenakoxib kulhání a zánět spojený s chronickou osteoartritidou a dále bolest, zánět a potřebu neodkladné péče u psů, kteří podstoupili operaci měkkých tkání.

 

5.2    Farmakokinetické údaje

 

Absorpce

 

Po perorálním podání ochucených tablet robenakoxibu bez potravy v dávce 1 mg/kg byla maximální koncentrace v krvi dosažena v čase Tmax 0,5 h, v koncentraci Cmax 1124 ng/ml a s AUC 1249 ng·h/ml. Současné podání neochucených tablet robenakoxibu s potravou nevyvolalo zpoždění Tmax, došlo však k mírnému snížení hodnot Cmax (832 ng/ml) a AUC (782 ng·h/ml). Systémová biologická dostupnost robenakoxibu u psů byla s potravou 62 % a bez potravy 84 %.

 

Distribuce

 

Robenakoxib má relativně malý distribuční objem (Vss 240 ml/kg) a je ve vysoké míře vázán na plazmatické proteiny (> 99 %).

 

Biotransformace

 

Robenakoxib je ve velké míře metabolizován v játrech psů. Kromě jednoho laktamového metabolitu nejsou další metabolity u psů známé.

 

Eliminace

 

Robenakoxib se z krve rychle odbourává (CL 0,81 l/kg/h) s eliminačním t1/2 0,7 h po intravenózním podání. Po perorálním podání tablet byl konečný biologický poločas 1,2 h. Robenakoxib setrvává déle a ve vyšších koncentracích na místech zánětu než v krvi. Robenakoxib se vylučuje především žlučovými cestami (~ 65 %) a zbytek ledvinami. Opakované perorální podání robenakoxibu u psů

 

v dávce 2–10 mg/kg po dobu 6 měsíců nevedlo ke změnám krevního obrazu, ani k akumulaci robenakoxibu či indukci enzymů. Akumulace metabolitů nebyla testována. Farmakokinetické vlastnosti robenakoxibu se u samců a samic neliší a jejich průběh je lineární v rozmezí 0,5–8 mg/kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek

 

Práškové kvasnice

 

Mikrokrystalická celulóza

 

Umělé aroma hovězího masa

 

Prášková celulóza

 

Povidon (K-30)

 

Krospovidon

 

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

 

Magnesium-stearát

 

6.2    Hlavní inkompatibility

 

Neuplatňuje se.

 

6.3    Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky.

 

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

 

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

 

Kartónová krabička obsahuje 1, 2, 4 nebo 10 Al/Al blistrů. Každý blistr obsahuje 7 tablet.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6     Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco GmbH

 

Heinz-Lohmann-Str. 4

 

27472 Cuxhaven

 

Německo

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/2/08/089/004-019

 

 

 1. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

Datum registrace: 16/12/2008

 

Datum posledního prodloužení: 8/11/2013

 

 

 

13

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

 

 

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ Neuplatňuje se.

 

 

14

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Onsior 20 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy

 

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Každý ml obsahuje:

 

Léčivá látka:

 

Robenacoxibum  20 mg

 

Pomocná látka:

 

Disiřičitan sodný (E 223)

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční roztok.

 

Čirý, bezbarvý až slabě zbarvený (růžový) roztok.

 

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Cílové druhy zvířat

 

Kočky a psi.

 

4.2    Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

K léčbě bolesti a zánětu spojených s ortopedickou operací nebo operací měkkých tkání u psů.

 

K léčbě bolesti a zánětu spojených s ortopedickou operací nebo operací měkkých tkání u koček.

 

4.3    Kontraindikace

 

Nepoužívat u zvířat trpících vředovou chorobou žaludku a střev.

 

Nepoužívat současně s kortikosteroidy nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID).

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

 

Nepoužívat během březosti a laktace (viz bod 4.7).

 

4.4    Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Nejsou.

 

4.5     Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u koček mladších než 4 měsíce a u psů mladších než 2 měsíce, ani u koček nebo psů s hmotností nižší než 2,5 kg.

 

15

 

Použití u zvířat s narušenou funkcí srdce, ledvin nebo jater, u zvířat dehydratovaných, hypovolemických nebo s nízkým krevním tlakem může být spojeno s dalšími riziky. Pokud se použití nelze vyhnout, pak tato zvířata vyžadují pečlivý monitoring a infuzní terapii.

 

Tento veterinární léčivý přípravek používejte pod přísným dohledem veterináře v případě zvířat

 

s rizikem vředové choroby žaludku a střev, nebo pokud zvíře již dříve prokázalo nesnášenlivost jiných

 

NSAID.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům Po použití přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku.

 

V případě náhodného pozření nebo sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

U těhotných žen, zvláště před porodem, zvyšuje náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem a dlouhodobý styk přípravku s pokožkou riziko předčasného uzavření ductus arteriosus u plodu.

 

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Kočky:

 

Často byly zaznamenány nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt (zvracení, měkká stolice

 

nebo průjem), avšak většina případů byla mírná a k zotavení došlo bez léčby. Průjem nebo zvracení se stopami krve byly neobvyklé. Bolest v místě vpichu byla častá.

 

Psi:

 

Často byly zaznamenány nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt (průjem a zvracení), avšak většina případů byla mírná a k zotavení došlo bez léčby. Měkké a tmavé výkaly nebo snížená chuť k příjmu potravy byly neobvyklé. Nepatrná bolest v místě vpichu byla častá. Mírná či prudká bolest v místě vpichu byla neobvyklá.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

 

 • velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

 

 • časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

 

 • neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

 

 • vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

 

 • velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

 

4.7     Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Nepoužívat během březosti a laktace, protože nebyla stanovena bezpečnost robenakoxibu pro použití během březosti a laktace nebo u chovných koček a psů.

 

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce Onsior nesmí být podáván v kombinaci s jinými NSAID nebo glukokortikoidy.

 

Předchozí léčba s jinými protizánětlivými léky může vyvolat další nebo zvýšené nežádoucí účinky, proto musí být před začátkem léčby s Onsiorem dodrženo období bez léčby obdobnými látkami po dobu nejméně 24 hodin. Nicméně délka období bez léčby musí být zohledněna podle farmakokinetických vlastností již dříve aplikovaných přípravků.

 

Souběžná léčba léky ovlivňujícími průtok ledvinami, např. diuretika nebo inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE), by měla podléhat klinickému dohledu. U zdravých koček nebo psů léčených nebo neléčených diureti kem furosemidem nebylo souběžné podávání Onsioru a ACE inhibitoru benazeprilu po dobu 7 dní spojeno s jakýmkoli negativním účinkem na koncentraci aldosteronu v plazmě (kočky) nebo v moči (psi), na aktivitu reninu v plazmě nebo na rychlost

 

 

16

 

glomerulární filtrace. Obecně neexistují žádné údaje o bezpečnosti v cílové populaci a také žádné údaje o účinnosti pro kombinovanou léčbu robenakoxibem a benazeprilem.

 

Protože anestetika mohou ovlivnit prokrvení ledvin, je třeba zvážit parenterální dodávání tekutin v průběhu zákroku, aby se zamezilo možným ledvinovým komplikacím způsobeným podáváním NSAID v souvislosti s chirurgickým zákrokem.

 

Vyhněte se souběžnému podávání potenciálně nefrotoxických látek, které by mohly zvyšovat riziko nefrotoxicity.

 

Souběžné podávání jiných léčivých látek s vysokým stupněm vazby na proteiny může konkurovat robenakoxibu při navázání, což může vyvolat toxické účinky.

 

4.9     Podávané množství a způsob podání

 

Subkutánní podání.

 

Podávejte roztok podkožně kočkám nebo psům přibližně 30 minut před chirurgickým zákrokem, např. před zahájením celkové anestézie, v dávce 1 ml na 10 kg živé hmotnosti (2 mg/kg). Po operaci

 

u koček je možno pokračovat v léčbě jednou denně při stejném dávkování, každý den ve stejnou denní dobu až 2 dny. Po operaci měkkých tkání u psů je možno pokračovat v léčbě jednou denně při stejném dávkování, každý den ve stejnou denní dobu až 2 dny.

 

Střídavé používání přípravku Onsior tablety a Onsior injekční roztok bylo testováno u cílových zvířat v bezpečnostních studiích a ukázalo se, že je u koček a psů velmi dobře snášeno.

 

Přípravek Onsior ve formě injekcí nebo tablet se může střídat v souladu indikací a pokyny pro použití schválenými pro každou lékovou formu. Léčba by neměla překročit jednu dávku (tabletu nebo injekci) denně. Upozorňujeme, že dávky pro každou lékovou formu mohou být odlišné.

 

4.10  Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

U zdravých psů ve věku 6 měsíců nevykazoval robenakoxib podávaný podkožně jednou denně

 

v dávce 2 (doporučená léčebná dávka; DLD), 6 (3krát DLD) a 20 mg/kg (10krát DLD) v 9 podáních během 5týdenního období (3 cykly 3 po sobě jdoucích injekcí podaných 1x denně) žádné známky toxicity zahrnující projevy gastrointestinální, ledvinové nebo jaterní toxicity a neovlivňoval dobu krvácení. Zanícení místa vpichu, které se později vstřebalo, bylo zaznamenáno u všech skupin (včetně kontrol) a silněji se projevilo u skupin, kterým byla podána dávka 6 a 20 mg/kg.

 

U zdravých koček ve věku 10 měsíců nevykazoval robenakoxib podávaný podkožně jednou denně v dávce 4 mg/kg (2krát DLD) 2 po sobě jdoucí dny a 10 mg/kg (5krát DLD) 3 po sobě jdoucí dny žádné známky toxicity zahrnující projevy gastrointestinální, ledvinové nebo jaterní toxicity

 

a neovlivňoval dobu krvácení. Minimální zanícení místa vpichu, které se později vstřebalo, bylo zaznamenáno u obou dávkových skupin.

 

Střídavé používání přípravku Onsior tablety a Onsior injekční roztok u koťat starých 4 měsíce v

 

dávkách do 3násobku maximální doporučené dávky (2,4 mg, 4,8 mg, 7,2 mg robenakoxibu/kg živé

 

hmotnosti perorálně a 2,0 mg, 4,0 mg a 6,0 mg robenakoxibu/kg subkutánně) vedlo k zvýšení

 

četnosti na dávce závislého sporadického otoku v místě vpichu a malého až lehkého

 

subakutního/chronického zánětu podkoží. V laboratorních studiích bylo pozorováno na dávce závislé

 

zvýšení QT intervalu, snížení srdeční frekvence a s tím spojené zvýšení dechové frekvence. Nebyl

 

pozorován žádný významný vliv na živou hmotnost, dobu krvácení nebo příznaky toxicity na

 

gastrointestinální trakt, ledviny nebo játra.

 

Ve studiích s předávkováním prováděným u koček došlo ke zvýšení QT intervalu. Biologická významnost zvýšení QT intervalu mimo normální změny pozorované po předávkování robenakoxibem

 

 

17

 

není známá. Po jednorázovém intravenózním podání robenakoxibu v dávce 2 nebo 4 mg/kg zdravým kočkám v anestezii nebyly pozorovány žádné změny QT intervalu.

 

Střídavé používání přípravku Onsior tablety a Onsior injekční roztok u psů kříženců v dávkách do 3násobku maximální doporučené dávky (2,0 mg, 4,0 mg a 6,0 mg plus 4,0 mg, 8,0 mg a 12,0 mg robenakoxibu/kg živé hmotnosti perorálně a 2,0 mg, 4,0 mg a 6,0 mg robenakoxibu/kg subkutánně) vedlo ke vzniku na dávce závislého otoku, erytému, zesílení kůže a kožního vředu v místě podkožního podání a vzniku zánětu, překrvení nebo krvácenin v oblasti dvanácterníku, lačníku a slepého střeva. Nebyl pozorován žádný významný vliv na živou hmotnost, dobu krvácení nebo příznaky toxicity na ledviny nebo játra.

 

Po jednorázovém subkutánním podání robenakoxibu v dávce 2 mg/kg nebo intravenózním podání v dávce 2 nebo 4 mg/kg zdravým psům nebyly pozorovány žádné změny krevního tlaku nebo EKG. Zvracení se objevilo 6 nebo 8 hodin po aplikaci u dvou z osmi psů, kterým byl podán tento injekční roztok intravenózně v dávce 4 mg/kg.

 

Podobně jako u jiných NSAID může předávkování u přecitlivělých nebo nemocí oslabených zvířat způsobit gastrointestinální, ledvinovou nebo jaterní toxicitu. Specifická antidota nejsou. Je doporučována symptomatická a podpůrná léčba, která by měla zahrnovat podávání gastrointestinálních protektiv a infúzi izotonického fyziologického roztoku.

 

4.11  Ochranná(é) lhůta(y)

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: Antiflogistické a antirevmatické přípravky, nesteroidní látky, koxiby.

 

ATCvet kód: QM01AH91

 

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

 

Robenakoxib je nesteroidní antiflogistikum (NSAID) ze skupiny koxibů. Jde o silný a selektivní inhibitor enzymu cyklooxygenázy 2 (COX-2). Enzym cyklooxygenáza (COX) je přítomna ve dvou formách. COX-1 je konstitutivní forma a má ochranné funkce, např. pro gastrointestinální trakt

 

a ledviny. COX-2 je indukovatelnou formou enzymu, která zodpovídá za tvorbu mediátorů včetně PGE2, který způsobuje bolest, zánět nebo horečku.

 

Při krevní zkoušce in vitrokoček prokázal robenakoxib 500krát vyšší selektivitu vůči COX-2 (IC50 0,058 μM) ve srovnání s COX-1 (IC50 28,9 μM). In vivo vyvolal injekční roztok robenakoxibu výraznou inhibici aktivity COX-2 a neovlivnil COX-1 aktivitu. V doporučené dávce (2 mg/kg) byl na modelu zánětu prokázán analgetický, antiflogistický a antipyretický účinek. Při klinických zkouškách tlumil robenakoxib bolest a zánět u koček, které podstoupily ortopedickou operaci nebo operaci měkkých tkání.

 

Při zkoušce in vitropsů prokázal robenakoxib 140krát vyšší selektivitu vůči COX-2 (IC50 0,04 μM) ve srovnání s COX-1 (IC50 7,9 μM). In vivo vyvolal injekční roztok robenakoxibu výraznou inhibici aktivity COX-2 a neovlivnil COX -1 aktivitu. V dávce od 0,25 do 4 mg/kg působilo na modelu zánětu podání robenakoxibu analgeticky, antiflogisticky a antipyreticky s rychlým nástupem účinku (1 h). Při klinických zkouškách v doporučeném množství (2 mg/kg) tlumil robenakoxib bolest a zánět u psů, kteří podstoupili ortopedickou operaci nebo operaci měkkých tkání a potřebu neodkladné péče u psů, kteří podstoupili operaci měkkých tkání.

 

18

 

5.2    Farmakokinetické údaje

 

Absorpce

 

Po podkožním podání injekce robenakoxibu byla maximální koncentrace v krvi u koček a psů dosažena rychle. Po dávce 2 mg/kg byl vrchol dosažen v čase Tmax 1 h (u koček a psů), Cmax

 

1464 ng/ml (u koček) a 615 ng/ml (u psů) a s AUC 3128 ng·h/ml (u koček) a 2180 ng·h/ml (u psů).

 

Systémová biologická dostupnost po podkožním podání 1 mg/kg je u koček 69 % a u psů 88 %.

 

Distribuce

 

Robenakoxib má relativně malý distribuční objem (Vss 190 ml/kg u koček a 240 ml/kg u psů) a je ve vysoké míře vázán na plazmatické proteiny (> 99 %).

 

Biotransformace

 

Robenakoxib je ve velké míře metabolizován v játrech koček a psů. Kromě jednoho laktamového metabolitu nejsou další metabolity u koček nebo psů známé.

 

Eliminace

 

Intravenózně podaný robenakoxib se z krve rychle odbourává (CL 0,44 l/kg/h u koček a 0,8 l/kg/h u psů) s eliminačním t 1/2 1,1 h u koček a 0,8 h u psů. Po podkožním podání byl konečný biologický poločas 1,1 h u koček a 1,2 h u psů. Robenakoxib setrvává déle a ve vyšších koncentracích na místech zánětu než v krvi. Robenakoxib se vylučuje především žlučovými cestami u koček (~ 70 %) a u psů (~ 65 %), zbytek pak ledvinami. Opakované podkožní podání robenakoxibu v dávce 2–20 mg/kg nevedlo ke změnám krevního obrazu, ani k bioakumulaci či indukci enzymů. Bioakumulace metabolitů nebyla testována. Farmakokinetické vlastnosti robenakoxibu se u samců a samic koček a psů neliší a jejich průběh je lineární v rozmezí 0,25–4 mg/kg u psů.

 

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek

 

Makrogol 400

 

Bezvodý ethanol

 

Poloxamer 188

 

Monohydrát kyseliny citronové

 

Disiřičitan sodný (E 223)

 

Hydroxid sodný

 

Voda na injekci

 

6.2    Hlavní inkompatibility

 

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

 

6.3    Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

 

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

 

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C). Uchovávání v chladničce není požadováno během 4týdenního období používání po prvním otevření injekční lahvičky. Zamezte kontaminaci. Uchovávejte lahvičku v krabičce.

19

 

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

 

Vícedávková injekční lahvička jantarově žluté barvy o obsahu 20 ml injekčního roztoku, uzavřená gumovou zátkou a zapečetěná hliníkovou krytkou. Jedna injekční lahvička zabalená v kartónové krabičce.

 

6.6     Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco GmbH

 

Heinz-Lohmann-Str. 4

 

27472 Cuxhaven

 

Německo

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/2/08/089/020

 

 

 1. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

Datum registrace: 16/12/2008

 

Datum posledního prodloužení: 8/11/2013

 

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

 

 

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ Neuplatňuje se.

 

20

 

 

PŘÍLOHA II

 

 1. VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

 

 1. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

 

 1. DEKLARACE HODNOT MRL

21

 

 1. VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

 

Jméno a adresa výrobců odpovědných za uvolnění šarže

 

Tablety:

 

Elanco France S.A.S.

 

26 Rue de la Chapelle

 

68330 Huningue

 

FRANCIE

 

Injekční roztok:

 

Elanco France S.A.S.

 

26 Rue de la Chapelle

 

68330 Huningue

 

FRANCIE

 

 

 1. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

 

 1. DEKLARACE HODNOT MRL

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

22

 

 

PŘÍLOHA III

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

23

 

 1. OZNAČENÍ NA OBALU

 

24

 

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU DRUH/TYP: Kartónová krabička

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Onsior 6 mg tablety pro kočky

 

Robenacoxibum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

 

Každá tableta obsahuje 6 mg Robenacoxibum.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Tableta.

 

 

 1. VELIKOST BALENÍ

 

 • tablet

 

 • tablet

 

 • tablet

 

 • tablet

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Kočky.

 

 

 1. INDIKACE

 

Neuplatňuje se.

 

 

 1. ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

 

Perorální podání. Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

25

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

 

 1. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco GmbH

 

Heinz-Lohmann-Str. 4

 

27472 Cuxhaven

 

Německo

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/2/08/089/001 (6 tablet)

 

EU/2/08/089/002 (12 tablet)

EU/2/08/089/021 (30 tablet)

 

EU/2/08/089/003 (60 tablet)

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

 

Šarže: {číslo}

 

26

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH DRUH/TYP: Blistrová fólie

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Onsior 6 mg tablety pro kočky

 

Robenacoxibum

 

 

 1. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco

 

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE

 

Lot: {číslo}

 

 

 1. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

 

Pouze pro zvířata.

 

27

 

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU DRUH/TYP: Kartónová krabička

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Onsior 5 mg tablety pro psy

 

Onsior 10 mg tablety pro psy

Onsior 20 mg tablety pro psy

 

Onsior 40 mg tablety pro psy

 

Robenacoxibum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

 

Každá tableta obsahuje 5 mg Robenacoxibum.

 

Každá tableta obsahuje 10 mg Robenacoxibum.

Každá tableta obsahuje 20 mg Robenacoxibum.

 

Každá tableta obsahuje 40 mg Robenacoxibum.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Tableta.

 

 

 1. VELIKOST BALENÍ

 

 • tablet

 

 • tablet

 

 • tablet

 

 • tablet

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Psi.

 

 

 1. INDIKACE

 

Neuplatňuje se.

 

 

 1. ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

 

Perorální podání. Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

28

 

 1. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ  PRO  ZNEŠKODŇOVÁNÍ  NEPOUŽITÝCH  PŘÍPRAVKŮ

 

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

 

 1. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco GmbH

 

Heinz-Lohmann-Str. 4

 

27472 Cuxhaven

 

Německo

 

29

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

Onsior 5 mg tablety pro psy:

 

EU/2/08/089/004 (7 tablet)

 

EU/2/08/089/005 (14 tablet)

EU/2/08/089/006 (28 tablet)

 

EU/2/08/089/007 (70 tablet)

 

Onsior 10 mg tablety pro psy:

 

EU/2/08/089/008 (7 tablet)

 

EU/2/08/089/009 (14 tablet)

EU/2/08/089/010 (28 tablet)

 

EU/2/08/089/011 (70 tablet)

 

Onsior 20 mg tablety pro psy:

 

EU/2/08/089/012 (7 tablet)

 

EU/2/08/089/013 (14 tablet)

EU/2/08/089/014 (28 tablet)

 

EU/2/08/089/015 (70 tablet)

 

Onsior 40 mg tablety pro psy:

 

EU/2/08/089/016 (7 tablet)

 

EU/2/08/089/017 (14 tablet)

EU/2/08/089/018 (28 tablet)

 

EU/2/08/089/019 (70 tablet)

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

 

Šarže: {číslo}

30

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH DRUH/TYP: Blistrová fólie

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Onsior 5 mg tablety pro psy

 

Onsior 10 mg tablety pro psy

Onsior 20 mg tablety pro psy

 

Onsior 40 mg tablety pro psy

 

Robenacoxibum

 

 

 1. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco

 

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE

 

Lot: {číslo}

 

 

 1. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

 

Pouze pro zvířata.

 

31

 

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU DRUH/TYP: Kartónová krabička

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Onsior 20 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy

 

Robenacoxibum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

 

20 mg/ml Robenacoxibum

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční roztok.

 

 

 1. VELIKOST BALENÍ

 

20 ml

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Kočky a psi.

 

 

 1. INDIKACE

 

Neuplatňuje se.

 

 

 1. ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

 

Subkutánní podání. Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

32

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

 

Po prvním otevření spotřebujte do 28 dní, končí datem:

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C). Uchovávejte lahvičku v krabičce.

 

Uchovávání v chladničce není požadováno během 4týdenního období používání po prvním otevření injekční lahvičky.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

 

 

 1. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

 

 1. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco GmbH

 

Heinz-Lohmann-Str. 4

 

27472 Cuxhaven

 

Německo

 

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/2/08/089/020

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

 

Šarže: {číslo}

 

33

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI DRUH/TYP: Skleněná lahvička

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Onsior 20 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy

 

Robenacoxibum

 

 

 1. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

 

20 mg/ml

 

 

 1. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

 

20 ml

 

 

 1. CESTA(Y) PODÁNÍ

 

s.c.

 

 

 1. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE

 

Lot: {číslo}

 

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

 

Po 1. otevření spotřebujte do …

 

 

 1. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

 

Pouze pro zvířata.

 

34

 1. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

35

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

Onsior 6 mg tablety pro kočky

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

 

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

 

NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

 

Elanco GmbH

 

Heinz-Lohmann-Str. 4

 

27472 Cuxhaven

 

Německo

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

 

Elanco France S.A.S.

 

26 Rue de la Chapelle

 

68330 Huningue

 

Francie

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Onsior 6 mg tablety pro kočky

 

Robenacoxibum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Každá tableta obsahuje 6 mg Robenacoxibum.

 

Tablety jsou kulaté, béžové až hnědé, nedělitelné, na jedné straně s vyraženým „NA“ a na druhé s „AK“.

 

Tablety Onsior se snadno podávají a většina koček je přijímá velmi dobře.

 

 

 1. INDIKACE

 

K léčbě bolesti a zánětu spojených s akutními nebo chronickými muskuloskeletálními onemocněními u koček.

 

Ke snížení středně silné bolesti a zánětu spojených s ortopedickou operací u koček.

 

 

 1. KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat u koček trpících vředovou chorobou žaludku a střev.

 

Nepoužívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID) nebo kortikosteroidy, léky běžně užívanými při léčbě bolesti, zánětu a alergií.

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na robenakoxib nebo na některou z pomocných látek.

 

Nepoužívat u březích, laktujících nebo u chovných koček, protože u těchto zvířat nebyla stanovena bezpečnost přípravku.

 

36

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

V klinických studiích při léčbě trvající až šest dnů byly často zaznamenány lehký a přechodný průjem, měkká stolice nebo zvracení. Ve velmi vzácných případech je možno pozorovat letargii. V terénních studiích u koček s chronickým muskuloskeletálním onemocněním při léčbě trvající až 3 měsíce bylo velmi často zaznamenáno zvracení a často nechutenství, průjem, letargie a nevhodná defekace, se stejnou frekvencí u koček léčených Onsiorem a placebem.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

 

 • velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

 

 • časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

 

 • neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

 

 • vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

 

 • velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

 

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Kočky.

 

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Pro perorální podání.

 

Doporučená dávka robenakoxibu je 1 mg/kg živé hmotnosti v rozmezí 1–2,4 mg/kg. Měl by se podávat následující počet tablet jednou denně ve stejnou dobu každý den.

 

Živá hmotnost (kg) Počet tablet
2,5 až < 6 1 tableta
6 až 12 2 tablety

 

Akutní muskuloskeletální onemocnění: Léčba po dobu až 6 dní.

 

Chronická muskuloskeletální onemocnění: Délka léčby by měla být stanovena individuálně.

 

Klinická odpověď na léčbu je za normálních okolností viditelná za 3–6 týdnů. Léčba by měla být přerušena, pokud po 6 týdnech není patrné klinické zlepšení.

 

Ortopedická operace:

 

Podejte jako jednorázovou perorální léčbu před ortopedickou operací.

 

Premedikace by se měla provést pouze v kombinaci s analgezií butorfanolem. Tableta(y) by se měla(y) podávat bez potravy minimálně 30 minut před operací.

 

Po operaci je možno pokračovat v léčbě jednou denně až po následující dva dny. Je-li to nezbytné, doporučuje se dodatečná analgetická léčba opiáty.

 

Střídavé používání přípravku Onsior tablety a Onsior injekční roztok bylo testováno u cílových zvířat v bezpečnostní studii a ukázalo se, že je u koček velmi dobře snášeno.

 

37

 

U koček se může střídat použití přípravku Onsior ve formě injekcí nebo tablet v souladu indikací a pokyny pro použití schválenými pro každou lékovou formu. Léčba by neměla překročit jednu dávku (tabletu nebo injekci) denně. Upozorňujeme, že dávky pro každou lékovou formu jsou odlišné.

 

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Podávejte samotné nebo s malým množstvím potravy. Tablety Onsior se snadno podávají a většina koček je přijímá velmi dobře. Tablety nerozdělujte nebo rozdrolujte.

 

 

 1. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě nebo blistru po „EXP“.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

 

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u koček s hmotností nižší než 2,5 kg nebo mladších než 4 měsíce.

 

Použití u koček s narušenou funkcí srdce, ledvin nebo jater, u dehydratovaných koček, nebo u koček s nízkým objemem cirkulující krve, či s nízkým krevním tlakem může být spojeno s dalšími riziky. Pokud se použití nelze vyhnout, pak tyto kočky vyžadují pečlivý monitoring.

 

Odpověď na dlouhodobou léčbu by měla být pravidelně monitorována veterinárním lékařem.

 

Klinické studie ukázaly, že robenakoxib byl u většiny koček dobře snášen až po dobu 12 týdnů.

 

Tento veterinární léčivý přípravek používejte pod přísným dohledem veterináře v případě koček

 

s rizikem vředové choroby žaludku a střev, nebo pokud zvíře již dříve prokázalo nesnášenlivost jiných

 

NSAID.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

 

Po použití přípravku si umyjte ruce.

 

V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Náhodné pozření u malých dětí zvyšuje riziko nežádoucích účinků

 

NSAID.

 

U těhotných žen, zvláště před porodem, zvyšuje dlouhodobý styk přípravku s pokožkou riziko pro plod.

 

Březost a laktace:

 

Nepoužívat během březosti a laktace, protože nebyla stanovena bezpečnost robenakoxibu pro použití během březosti a laktace nebo u chovných koček.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

 

Onsior nesmí být podáván v kombinaci s jinými NSAID nebo glukokortikoidy.

 

 

 

38

 

Předchozí léčba s jinými protizánětlivými léky může vyvolat další nebo zvýšené nežádoucí účinky, proto musí být před začátkem léčby s Onsiorem dodrženo období bez léčby obdobnými látkami po dobu nejméně 24 hodin. Nicméně délka období bez léčby musí být zohledněna podle farmakokinetických vlastností již dříve aplikovaných přípravků.

 

Souběžná léčba léky ovlivňujícími průtok ledvinami, např. diuretika nebo inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE), by měla podléhat klinickému dohledu. U zdravých koček léčených nebo neléčených diuretikem furosemidem nebylo souběžné podávání Onsioru a ACE inhibitoru benazeprilu po dobu 7 dní spojeno s jakýmkoli negativním účinkem na koncentraci aldosteronu

 

v plazmě, na aktivitu reninu v plazmě nebo na rychlost glomerulární filtrace. Obecně neexistují žádné údaje o bezpečnosti v cílové populaci a také žádné údaje o účinnosti pro kombinovanou léčbu robenakoxibem a benazeprilem.

 

Protože anestetika mohou ovlivnit prokrvení ledvin, je třeba zvážit parenterální dodávání tekutin v průběhu zákroku, aby se zamezilo možným ledvinovým komplikacím způsobeným podáváním NSAID v souvislosti s chirurgickým zákrokem.

 

Vyhněte se souběžnému podávání potenciálně nefrotoxických látek, které by mohly zvyšovat riziko nefrotoxicity.

 

Souběžné podávání jiných léčivých látek s vysokým stupněm vazby na proteiny může konkurovat robenakoxibu při navázání, což může vyvolat toxické účinky.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

 

U zdravých mladých koček ve věku 7–8 měsíců nevykazoval robenakoxib podávaný perorálně

 

ve vysokých dávkách (4, 12 nebo 20 mg/kg/denně po dobu 6 týdnů) žádné příznaky toxicity zahrnující příznaky gastrointestinální, ledvinové nebo jaterní toxicity a neovlivňoval dobu krvácení.

 

U zdravých mladých koček ve věku 7–8 měsíců byl robenakoxib (Onsior tablety) perorálně podávaný v dávkách až do 5násobku maximální doporučené dávky (2,4 mg, 7,2 mg, 12 mg robenakoxibu/kg živé hmotnosti) po dobu 6 měsíců dobře snášen. U léčených zvířat bylo pozorováno snížení živé hmotnosti. U skupiny zvířat, kterým byla podávána vysoká dávka, se snížila hmotnost ledvin, která byla sporadicky spojena s renální tubulární degenerací/regenerací, ale neodpovídala příznakům renální dysfunkce u klinických patologických parametrů.

 

Střídavé používání přípravku Onsior tablety a Onsior injekční roztok u koťat starých 4 měsíce v dávkách do 3násobku maximální doporučené dávky (2,4 mg, 4,8 mg, 7,2 mg robenakoxibu/kg živé hmotnosti perorálně a 2,0 mg, 4,0 mg a 6,0 mg robenakoxibu/kg subkutánně) vedlo k zvýšení četnosti na dávce závislého sporadického otoku v místě vpichu a malého až lehkého subakutního/chronického zánětu podkoží. V laboratorních studiích bylo pozorováno na dávce závislé zvýšení QT intervalu, snížení srdeční frekvence a s tím spojené zvýšení dechové frekvence. Nebyl pozorován žádný významný vliv na živou hmotnost, dobu krvácení nebo příznaky toxicity na gastrointestinální trakt, ledviny nebo játra.

 

Ve studiích s předávkováním prováděným u koček došlo ke zvýšení QT intervalu. Biologická významnost zvýšení QT intervalu mimo normální změny pozorované po předávkování robenakoxibem není známá. Po jednorázovém intravenózním podání robenakoxibu v dávce 2 nebo 4 mg/kg zdravým kočkám v anestezii nebyly pozorovány žádné změny QT intervalu.

 

Podobně jako u jiných NSAID může předávkování u přecitlivělých nebo nemocí oslabených koček způsobit gastrointestinální, ledvinovou nebo jaterní toxicitu. Specifická antidota nejsou. Je doporučována symptomatická a podpůrná léčba, která by měla zahrnovat podávání gastrointestinálních protektiv a infúzi izotonického fyziologického roztoku.

 

 

 

 

 

39

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

 

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

 

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

 

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

Onsior tablety pro kočky jsou dostupné v kartónové krabičce obsahující 1, 2, 5 nebo 10 blistrů. Každý blistr obsahuje 6 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Robenakoxib je nesteroidní antiflogistikum (NSAID). Jde o selektivní inhibitor enzymu cyklooxygenázy 2 (COX-2), který je spojený s bolestí, zánětem nebo horečkou. Enzym cyklooxygenáza-1 (COX-1) má ochranné funkce, např. pro gastrointestinální trakt a ledviny, robenakoxib na něj nepůsobí jako inhibitor. Při klinických zkouškách u koček tento přípravek snižoval bolest a zánět spojený s akutními muskuloskeletálními onemocněními a snižoval potřebu naléhavé péče, pokud byl podáván jako premedikace v případě ortopedické operace, v kombinaci s opiáty. Ve dvou klinických studiích u koček (převážně chovanými v bytě) s chronickým muskuloskeletálním onemocněním (CMSD) robenakoxib zvýšil aktivitu a zlepšil subjektivní skóre aktivity, chování, kvalitu života, temperament a štěstí koček. Rozdíly mezi skupinou koček léčenou robenakoxibem a placebem byl významný (P<0,05) podle konkrétních výsledků hodnocených klienty, ale nedosáhl významu (P=0,07) u indexu muskuloskeletální bolesti koček.

 

V klinických studiích bylo 10 z 35 koček s chronickým muskuloskeletálním onemocnění m (CMSD) vyhodnoceno jako signifikantně aktivnějších při léčbě robenakoxibem po dobu tří týdnů ve srovnání se stejnými kočkami, které byly léčeny placebem. Dvě kočky byly aktivnější, když dostávaly placebo a u zbývajících 23 koček nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v účinnosti mezi léčbou robenakoxibem a placebem.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím držitele rozhodnutí o registraci.

 

40

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

Onsior 5 mg tablety pro psy

 

Onsior 10 mg tablety pro psy

 

Onsior 20 mg tablety pro psy

 

Onsior 40 mg tablety pro psy

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

 

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

 

NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

 

Elanco GmbH

 

Heinz-Lohmann-Str. 4

 

27472 Cuxhaven

 

Německo

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

 

Elanco France S.A.S.

 

26 Rue de la Chapelle

 

68330 Huningue

 

Francie

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Onsior 5 mg tablety pro psy

 

Onsior 10 mg tablety pro psy

 

Onsior 20 mg tablety pro psy

 

Onsior 40 mg tablety pro psy

 

Robenacoxibum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Každá tableta obsahuje následující množství Robenacoxibum, na jedné straně má vyražené „NA“ a na druhé má tato označení:

 

Robenacoxibum/tableta Vyražení
5 mg AK
10 mg BE
20 mg CD
40 mg BCK

 

Tablety jsou kulaté, béžové až hnědé a nedělitelné. Tablety Onsior jsou ochucené a většina psů je přijímá dobrovolně.

 

 

 1. INDIKACE

 

K léčbě bolesti a zánětu spojených s chronickou osteoartritidou u psů.

 

K léčbě bolesti a zánětu spojených s operací měkkých tkání u psů.

 

41

 

 1. KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat u psů trpících vředovou chorobou žaludku a střev nebo jaterním onemocněním.

 

Nepoužívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID) nebo kortikosteroidy, léky běžně užívanými při léčbě bolesti, zánětu a alergií.

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na robenakoxib nebo na některou z pomocných látek.

 

Nepoužívat během březosti a laktace, protože nebyla stanovena bezpečnost robenakoxibu pro použití během březosti a laktace nebo u chovných psů.

 

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Velmi často byly zaznamenány nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt, avšak většina případů byla lehčího charakteru a k zotavení došlo bez léčby. Velmi časté bylo zvracení a měkká stolice, častá byla snížená chuť k příjmu potravy a průjem, výskyt krve ve stolici byl neobvyklý.

 

U psů nebyla pozorována zvýšená aktivita jaterních enzymů při léčbě kratší než 2 týdny. Přesto byla při dlouhodobé léčbě zvýšená aktivita jaterních enzymů častá. V mnohých případech se neprojevily žádné klinické příznaky a další léčbou došlo ke stabilizaci nebo snížení aktivity jaterních enzymů.

 

Zvýšení aktivity jaterních enzymů spojené s klinickými příznaky anorexie, apatie nebo zvracení bylo neobvyklé. Ve velmi vzácných případech je možno pozorovat letargii.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

 

 • velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

 

 • časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

 

 • neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

 

 • vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

 

 • velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

 

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Psi.

 

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Osteoartritida: Doporučená dávka robenakoxibu je 1 mg/kg živé hmotnosti v rozmezí 1–2 mg/kg.

 

Podávejte jednou denně ve stejnou dobu podle následující tabulky.

 

42

 

Počet tablet na léčbu osteoartritidy podle síly a živé hmotnosti

 

Živá hmotnost (kg) Počet tablet podle síly
5 mg 10 mg 20 mg 40 mg
2,5 až < 5 1 tableta
5 až < 10 1 tableta
10 až < 20 1 tableta
20 až < 40 1 tableta
40 až 80 2 tablety

 

Klinická odpověď se běžně dostaví během týdne. Léčba by měla být přerušena po 10 dnech, pokud nedošlo k patrnému klinickému zlepšení.

 

Pro dlouhodobou léčbu lze, pokud došlo ke klinické odpovědi, přizpůsobit dávkování Onsioru k nejnižší účinné individuální dávce. Přitom je třeba zvážit, že stupeň bolesti a zánětu spojený s chronickou osteoartritidou se může v průběhu času měnit. Veterinární lékař musí mít zvíře pod pravidelným dohledem.

 

Operace měkkých tkání: Doporučená dávka robenakoxibu je 2 mg/kg živé hmotnosti v rozmezí 2– 4 mg/kg. Podejte jako jednorázovou perorální léčbu před operací měkkých tkání. Tableta(y) by se měla(y) podávat bez potravy minimálně 30 minut před operací.

 

Po operaci je možno pokračovat v léčbě jednou denně až po následující dva dny.

 

Počet tablet při operaci měkkých tkání podle síly a živé hmotnosti

 

Živá hmotnost (kg) Počet tablet podle síly
5 mg 10 mg 20 mg 40 mg
2,5 1 tableta
> 2,5 až < 5 1 tableta
5 až < 10 1 tableta
10 až < 20 1 tableta
20 až < 40 2 tablety
40 až < 60 3 tablety
60 až 80 4 tablety

 

Střídavé používání přípravku Onsior tablety a Onsior injekční roztok bylo testováno u cílových zvířat v bezpečnostní studii a ukázalo se, že je u psů velmi dobře snášeno.

 

U psů se může střídat použití přípravku Onsior ve formě injekcí nebo tablet v souladu indikací a pokyny pro použití schválenými pro každou lékovou formu. Léčba by neměla překročit jednu dávku (tabletu nebo injekci) denně. Upozorňujeme, že dávky pro každou lékovou formu mohou být odlišné.

 

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Pro perorální podání. Nepodávejte s krmivem, protože klinické pokusy prokázaly lepší účinnost robenakoxibu při léčbě osteoartritidy, pokud je podáván nalačno nebo minimálně 30 minut před nebo po krmení. Operace měkkých tkání: Podejte první dávku minimálně 30 minut před operací. Tablety Onsior jsou ochucené a většina psů je přijímá dobrovolně. Tablety nerozdělujte nebo rozdrolujte.

 

 

 1. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

43

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě nebo blistru po „EXP“.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

 

V klinických studiích u psů s osteoartritidou byla zaznamenána u 10–15 % psů nepřiměřená reakce na léčbu.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

 

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u psů s hmotností nižší než 2,5 kg nebo mladších než 3 měsíce.

 

Při dlouhodobé léčbě je nutné sledovat hladinu jaterních enzymů na začátku léčby, např. po 2, 4 a 8 týdnech. Poté se doporučuje pokračovat v pravidelném sledování, např. po 3–6 měsících. Léčba by měla být přerušena, pokud markantně stoupne aktivita jaterních enzymů nebo pokud se u psa projevují klinické příznaky jako anorexie, apatie nebo zvracení v kombinaci se zvýšenou hladinou jaterních enzymů.

 

Použití u psů s narušenou funkcí srdce, ledvin nebo jater, u dehydratovaných, hypovolemických psů, nebo u psů s nízkým krevním tlakem může být spojeno s dalšími riziky. Pokud se použití nelze vyhnout, pak tito psi vyžadují pečlivý monitoring.

 

Tento veterinární léčivý přípravek používejte pod přísným dohledem veterináře v případě psů

 

s rizikem vředové choroby žaludku a střev, nebo pokud zvíře již dříve prokázalo nesnášenlivost jiných

 

NSAID.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

 

Po použití přípravku si umyjte ruce.

 

V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Náhodné pozření u malých dětí zvyšuje riziko nežádoucích účinků

 

NSAID.

 

U těhotných žen, zvláště před porodem, zvyšuje dlouhodobý styk přípravku s pokožkou riziko pro plod.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

 

Onsior nesmí být podáván v kombinaci s jinými NSAID nebo glukokortikoidy. Předchozí léčba s jinými protizánětlivými léky může vyvolat další nebo zvýšené nežádoucí účinky, proto musí být před začátkem léčby s Onsiorem dodrženo období bez léčby obdobnými látkami po dobu nejméně 24 hodin. Nicméně délka období bez léčby musí být zohledněna podle farmakokinetických vlastností již dříve aplikovaných přípravků.

 

Souběžná léčba léky ovlivňujícími průtok ledvinami, např. diuretika nebo inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE), by měla podléhat klinickému dohledu. U zdravých psů léčených nebo neléčených diuretikem furosemidem nebylo souběžné podávání Onsioru a ACE inhibitoru benazeprilu po dobu 7 dní spojeno s jakýmkoli negativním účinkem na koncentraci aldosteronu v moči, na aktivitu reninu v plazmě nebo na rychlost glomerulární filtrace. Obecně neexistují žádné údaje o bezpečnosti v cílové populaci a také žádné údaje o účinnosti pro kombinovanou léčbu robenakoxibem a benazeprilem.

 

44

 

Vyhněte se souběžnému podávání potenciálně nefrotoxických látek, které by mohly zvyšovat riziko nefrotoxicity.

 

Souběžné podávání jiných léčivých látek s vysokým stupněm vazby na proteiny může konkurovat robenakoxibu při navázání, což může vyvolat toxické účinky.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

 

U zdravých psů ve věku 5–6 měsíců nevykazoval robenakoxib podávaný perorálně ve vysokých dávkách (4, 6 nebo 10 mg/kg/denně po dobu 6 měsíců) žádné příznaky toxicity zahrnující příznaky gastrointestinální, ledvinové nebo jaterní toxicity a neovlivňoval dobu krvácení. Robenakoxib nepůsobí nepříznivě na chrupavky a klouby.

 

Podobně jako u jiných NSAID může předávkování u přecitlivělých nebo nemocí oslabených psů způsobit gastrointestinální, ledvinovou nebo jaterní toxicitu. Specifická antidota nejsou. Je doporučována symptomatická a podpůrná léčba, která by měla zahrnovat podávání gastrointestinálních protektiv a infúzi izotonického fyziologického roztoku.

 

Střídavé používání přípravku Onsior tablety a Onsior injekční roztok u psů kříženců v dávkách do 3násobku maximální doporučené dávky (2,0 mg, 4,0 mg a 6,0 mg plus 4,0 mg, 8,0 mg a 12,0 mg robenakoxibu/kg živé hmotnosti perorálně a 2,0 mg, 4,0 mg a 6,0 mg robenakoxibu/kg subkutánně) vedlo ke vzniku na dávce závislého otoku, erytému, zesílení kůže a kožního vředu v místě podkožního podání a vzniku zánětu, překrvení nebo krvácenin v oblasti dvanácterníku, lačníku a slepého střeva. Nebyl pozorován žádný významný vliv na živou hmotnost, dobu krvácení nebo příznaky toxicity na ledviny nebo játra.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

 

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

 

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

 

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

Onsior tablety pro psy jsou dostupné v kartónové krabičce obsahující 1, 2, 4 nebo 10 blistrů. Každý blistr obsahuje 7 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Robenakoxib je nesteroidní antiflogistikum (NSAID). Jde o selektivní inhibitor enzymu cyklooxygenázy 2 (COX-2), kte rý je spojený s bolestí, zánětem nebo horečkou. Enzym cyklooxygenáza-1 (COX-1) má ochranné funkce, např. pro gastrointestinální trakt a ledviny, robenakoxib na něj nepůsobí jako inhibitor. Při uměle vyvolaném zánětu u psů tlumil robenakoxib bolest a zánět v jednorázové perorální dávce v rozmezí od 0,5 do 8 mg/kg s rychlým nástupem účinku (0,5 h). Při klinických zkouškách snižoval tento přípravek kulhání a zánět u psů s chronickou osteoartritidou a dále bolest, zánět a potřebu neodkladné péče u psů, kteří podstoupili operaci měkkých tkání.

 

 

 

45

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím držitele rozhodnutí o registraci

46

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

Onsior 20 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

 

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

 

NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

 

Elanco GmbH

 

Heinz-Lohmann-Str. 4

 

27472 Cuxhaven

 

Německo

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

 

Elanco France S.A.S.

 

26 Rue de la Chapelle

 

68330 Huningue

 

Francie

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Onsior 20 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy

 

Robenacoxibum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Každý ml roztoku obsahuje 20 mg Robenacoxibum, který je léčivou látkou a 1 mg disiřičitanu sodného (E 223), který je antioxidant.

 

Injekční roztok je čirá, bezbarvá až slabě zbarvená (růžová) tekutina.

 

 

 1. INDIKACE

 

K léčbě bolesti a zánětu spojených s ortopedickou operací nebo operací měkkých tkání u psů.

 

K léčbě bolesti a zánětu spojených s ortopedickou operací nebo operací měkkých tkání u koček.

 

 

 1. KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat u zvířat trpících vředovou chorobou žaludku a střev.

 

Nepoužívat současně s kortikosteroidy nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID).

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na robenakoxib nebo na některou z pomocných látek.

 

Nepoužívat během březosti a laktace, protože nebyla stanovena bezpečnost robenakoxibu pro použití během březosti a laktace nebo u chovných koček a psů.

 

47

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Kočky:

 

Často byly zaznamenány nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt (zvracení, měkká stolice

 

nebo průjem), avšak většina případů byla mírná a k zotavení došlo bez léčby. Průjem nebo zvracení se stopami krve byly neobvyklé. Bolest v místě vpichu byla častá.

 

Psi:

 

Často byly zaznamenány nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt (průjem a zvracení), avšak většina případů byla mírná a k zotavení došlo bez léčby. Měkké a tmavé výkaly nebo snížená chuť k příjmu potravy byly neobvyklé. Nepatrná bolest v místě vpichu byla častá. Mírná či prudká bolest v místě vpichu byla neobvyklá.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

 

 • velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

 

 • časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

 

 • neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

 

 • vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

 

 • velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

 

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Kočky a psi.

 

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Podávejte roztok podkožně kočkám nebo psům přibližně 30 minut před chirurgickým zákrokem, např. před zahájením celkové anestézie, v dávce 1 ml na 10 kg živé hmotnosti (2 mg/kg). Po operaci u koček je možno pokračovat v léčbě jednou denně při stejném dávkování, každý den ve stejnou denní dobu až 2 dny. Po operaci měkkých tkání u psů je možno pokračovat v léčbě jednou denně při stejném dávkování, každý den ve stejnou denní dobu až 2 dny.

 

Střídavé používání přípravku Onsior tablety a Onsior injekční roztok bylo testováno u cílových zvířat v bezpečnostních studiích a ukázalo se, že je u koček a psů velmi dobře snášeno.

 

Přípravek Onsior ve formě injekcí nebo tablet se může střídat v souladu indikací a pokyny pro použití schválenými pro každou lékovou formu. Léčba by neměla překročit jednu dávku (tabletu nebo injekci) denně. Upozorňujeme, že dávky pro každou lékovou formu mohou být odlišné.

 

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Žádné.

 

 

 1. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

48

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

 

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

 

Zamezte kontaminaci.

 

Uchovávejte lahvičku v krabičce.

 

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po „EXP“. Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní. Uchovávání v chladničce není požadováno během 4týdenního období používání po prvním otevření injekční lahvičky.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

 

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u koček mladších než 4 měsíce a u psů mladších než 2 měsíce, ani u koček nebo psů s hmotností nižší než 2,5 kg.

 

Použití u zvířat s narušenou funkcí srdce, ledvin nebo jater, u zvířat dehydratovaných, hypovolemických nebo s nízkým krevním tlakem může být spojeno s dalšími riziky. Pokud se použití nelze vyhnout, pak tato zvířata vyžadují pečlivý monitoring a infuzní terapii.

 

Tento veterinární léčivý přípravek používejte pod přísným dohledem veterináře v případě zvířat

 

s rizikem vředové choroby žaludku a střev, nebo pokud zvíře již dříve prokázalo nesnášenlivost jiných

 

NSAID.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

 

Po použití přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku.

 

V případě náhodného pozření nebo sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

U těhotných žen, zvláště před porodem, zvyšuje náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem a dlouhodobý styk přípravku s pokožkou riziko pro plod.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

 

Onsior nesmí být podáván v kombinaci s jinými NSAID nebo glukokortikoidy.

 

Předchozí léčba s jinými protizánětlivými léky může vyvolat další nebo zvýšené nežádoucí účinky, proto musí být před začátkem léčby s Onsiorem dodrženo období bez léčby obdobnými látkami po dobu nejméně 24 hodin. Nicméně délka období bez léčby musí být zohledněna podle farmakokinetických vlastností již dříve aplikovaných přípravků.

 

Souběžná léčba léky ovlivňujícími průtok ledvinami, např. diuretika nebo inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE), by měla podléhat klinickému dohledu. U zdravých koček nebo psů léčených nebo neléčených diuretikem furosemidem nebylo souběžné podávání Onsioru a ACE inhibitoru benazeprilu po dobu 7 dní spojeno s jakýmkoli negativním účinkem na koncentraci aldosteronu v plazmě (kočky) nebo v moči (psi), na aktivitu reninu v plazmě nebo na rychlost glomerulární filtrace. Obecně neexistují žádné údaje o bezpečnosti v cílové populaci a také žádné údaje o účinnosti pro kombinovanou léčbu robenakoxibem a benazeprilem.

 

Protože anestetika mohou ovlivnit prokrvení ledvin, je třeba zvážit parenterální dodávání tekutin v průběhu zákroku, aby se zamezilo možným ledvinovým komplikacím způsobeným podáváním NSAID v souvislosti s chirurgickým zákrokem.

 

Vyhněte se souběžnému podávání potenciálně nefrotoxických látek, které by mohly zvyšovat riziko nefrotoxicity.

 

 

 

49

 

Souběžné podávání jiných léčivých látek s vysokým stupněm vazby na proteiny může konkurovat robenakoxibu při navázání, což může vyvolat toxické účinky.

 

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

 

Střídavé používání přípravku Onsior tablety a Onsior injekční roztok u koťat starých 4 měsíce v dávkách do 3násobku maximální doporučené dávky (2,4 mg, 4,8 mg, 7,2 mg robenakoxibu/kg živé hmotnosti perorálně a 2,0 mg, 4,0 mg a 6,0 mg robenakoxibu/kg subkutánně) vedlo k zvýšení četnosti na dávce závislého sporadického otoku v místě vpichu a malého až lehkého subakutního/chronického zánětu podkoží. V laboratorních studiích bylo pozorováno na dávce závislé zvýšení QT intervalu, snížení srdeční frekvence a s tím spojené zvýšení dechové frekvence. Nebyl pozorován žádný významný vliv na živou hmotnost, dobu krvácení nebo příznaky toxicity na gastrointestinální trakt, ledviny nebo játra.

 

Ve studiích s předávkováním prováděným u koček došlo ke zvýšení QT intervalu. Biologická významnost zvýšení QT intervalu mimo normální změny pozorované po předávkování robenakoxibem není známá. Po jednorázovém intravenózním podání robenakoxibu v dávce 2 nebo 4 mg/kg zdravým kočkám v anestezii nebyly pozorovány žádné změny QT intervalu.

 

Střídavé používání přípravku Onsior tablety a Onsior injekční roztok u psů kříženců v dávkách do 3násobku maximální doporučené dávky (2,0 mg, 4,0 mg a 6,0 mg plus 4,0 mg, 8,0 mg a 12,0 mg robenakoxibu/kg živé hmotnosti perorálně a 2,0 mg, 4,0 mg a 6,0 mg robenakoxibu/kg subkutánně) vedlo ke vzniku na dávce závislého otoku, erytému, zesílení kůže a kožního vředu v místě podkožního podání a vzniku zánětu, překrvení nebo krvácenin v oblasti dvanácterníku, lačníku a slepého střeva. Nebyl pozorován žádný významný vliv na živou hmotnost, dobu krvácení nebo příznaky toxicity na ledviny nebo játra.

 

Po jednorázovém subkutánním podání robenakoxibu v dávce 2 mg/kg nebo intravenózním podání v dávce 2 nebo 4 mg/kg zdravým psům nebyly pozorovány žádné změny krevního tlaku nebo EKG. Zvracení se objevilo 6 nebo 8 hodin po aplikaci u dvou z osmi psů, kterým byl podán tento injekční roztok intravenózně v dávce 4 mg/kg.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

 

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

 

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

 

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

Onsior injekční roztok pro kočky a psy je dostupný v kartónové krabičce obsahující 1 lahvičku s 20 ml injekčního roztoku.

 

Robenakoxib je nesteroidní antiflogistikum (NSAID). Jde o selektivní inhibitor enzymu cyklooxygenázy 2 (COX-2), který je spojený s bolestí, zánětem nebo horečkou. Enzym

 

 

50

 

cyklooxygenáza-1 (COX-1) má ochranné funkce, např. pro gastrointestinální trakt a ledviny, robenakoxib na něj nepůsobí jako inhibitor. Při uměle vyvolaném zánětu u koček a psů tlumil robenakoxib bolest, zánět a horečku v doporučených dávkách s rychlým nástupem účinku (1 h). Při klinických zkouškách tento přípravek tlumil bolest a zánět u koček a psů, kteří podstoupili ortopedickou operaci nebo operaci měkkých tkání a potřebu neodkladné péče u psů, kteří podstoupili operaci měkkých tkání.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím držitele rozhodnutí o registraci.

Hledat produkt

Zrušit filtr